NR 157 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyporządkowania kierunku lekarskiego do Wydziału Lekarskiego

 
UCHWAŁA NR 157
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie przyporządkowania kierunku lekarskiego do Wydziału Lekarskiego
 
Na podstawie art. 11d ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.), Uchwały Nr 156 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Zarządzenia Nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch  podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk
o Zdrowiu, w związku z Uchwałą Nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego dla studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie do Wydziału Lekarskiego przyporządkowuje
    się kierunek lekarski.
2.  Kierunek studiów, o którym mowa w ust. 1:
      1)  umiejscowiony jest w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
           oraz nauk o kulturze fizycznej,
      2)    przyporządkowany jest do obszaru wiedzy w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
           oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedziny nauk medycznych i dyscypliny naukowej
           – medycyna,
      3)    prowadzony jest na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich w wymiarze
           12. semestralnym o profilu ogólnoakademickim, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 i 3.
 
§ 2
1.  Studenci kierunku, o którym mowa w § 1 ust. 1, z dniem 1 września 2017 roku stają się
    studentami Wydziału Lekarskiego i kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia
    według programów kształcenia, programów studiów, w tym planów studiów dostosowanych
    do efektów kształcenia określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia.
2.  Proces kształcenia o profilu ogólnoakademickim prowadzony będzie począwszy od cyklu
    kształcenia, rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/2018.
3.   Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,
    kontynuują naukę na kierunku lekarskim o profilu praktycznym do zakończenia cyklu kształcenia.
 
§ 3
Kandydaci przyjęci na I rok studiów jednolitych magisterskich kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk Medycznych na rok akademicki 2017/2018, z dniem 1 października 2017 roku rozpoczynają naukę na Wydziale Lekarskim, zgodnie z cyklem kształcenia według programów kształcenia, programów studiów,
w tym planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
31.05.2017 12:48
Data aktualizacji:
31.05.2017 12:48
Liczba wyświetleń:
2211
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw157.docx15.58 KB