NR 158 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne do Wydziału Nauk o Zdrowiu

 
UCHWAŁA NR 158
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie przyporządkowania kierunków studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne do Wydziału Nauk o Zdrowiu
 
Na podstawie art. 11d ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.), Uchwały Nr 156 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Zarządzenia Nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk
o Zdrowiu, w związku z Uchwałą Nr 672 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającą Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia
27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie, Uchwałą Nr 15 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, Uchwałą Nr 39 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, Uchwałą Nr 107 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia
o profilu praktycznym, uchwala się co następuje:
 
§ 1
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie do Wydziału Nauk o Zdrowiu przyporządkowuje się kierunki studiów:
   1)  dietetyka, prowadzony na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich
       w wymiarze 6. semestralnym o profilu ogólnoakademickim; umiejscowiony w obszarze kształcenia
       w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; przyporządkowany
       do obszaru wiedzy w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,
       dziedziny nauk o zdrowiu;
   2)  pielęgniarstwo, prowadzony na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego
       stopnia-licencjackich w wymiarze 6. semestralnym o profilu praktycznym; umiejscowiony
       w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
       fizycznej; przyporządkowany do obszaru wiedzy w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
       oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedziny nauk medycznych, dyscypliny naukowej – medycyna
       oraz dziedziny nauk o zdrowiu,
   3)  pielęgniarstwo, prowadzony na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego
       stopnia w wymiarze 4. semestralnym o profilu praktycznym; umiejscowiony w obszarze
       kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
       przyporządkowany do obszaru wiedzy w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk
       o kulturze fizycznej, dziedziny nauk medycznych, dyscypliny naukowej – medycyna oraz
       dziedziny nauk o zdrowiu,
   4)  położnictwo, prowadzony na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia
       - licencjackich w wymiarze 6. semestralnym o profilu praktycznym; umiejscowiony w obszarze
       kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
       przyporządkowany do obszaru wiedzy w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk
       o kulturze fizycznej, dziedziny nauk medycznych, dyscypliny naukowej – medycyna,
   5)  ratownictwo medyczne, prowadzony na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia
       - licencjackich w wymiarze 6. semestralnym o profilu praktycznym; umiejscowiony w obszarze
       kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
       przyporządkowany do obszaru wiedzy w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk
       o kulturze fizycznej, dziedziny nauk medycznych, dyscypliny naukowej – medycyna.
 
§ 2
Studenci kierunków, o którym mowa w § 1, z dniem 1 września 2017 roku stają się studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu i kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według programów kształcenia, programów studiów, w tym planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia.
 
§ 3
Kandydaci przyjęci na I rok studiów kierunków i poziomów kształcenia na Wydziale Nauk Medycznych
na rok akademicki 2017/2018, z dniem 1 października 2017 roku rozpoczynają naukę na Wydziale Nauk
o Zdrowiu, zgodnie z cyklem kształcenia według programów kształcenia, programów studiów,
w tym planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat odpowiednio
dla poziomu i profilu kształcenia.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
31.05.2017 14:16
Data aktualizacji:
31.05.2017 14:18
Liczba wyświetleń:
2298
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw158.docx16.25 KB