Nr 164 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Żołnierskiej 14C w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 164
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Żołnierskiej 14C w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 43/8, położonej
w Olsztynie obr. nr 69, woj. warmińsko-mazurskie
oznaczonej w załączniku do niniejszej uchwały, objętej księgą wieczystą o numerze KW OL1O/00015834/6, na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.  
 
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:
    1)  znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń
        elektroenergetycznych w postaci: 2 pomieszczeń komór transformatorowych o łącznej
        powierzchni 13m2 zajmowanych przez transformatory 15/04 kV i 1 pomieszczenia
        o powierzchni 6,5m2 rozdzielni średniego napięcia 15 kV służących do przesyłu energii
        elektrycznej,
    2)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
        konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji
        elektroenergetycznych, o której mowa w pkt 1 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren
        odpowiednim sprzętem przez pracowników Energa-Operator S.A. oraz przez wszystkie podmioty
        i osoby, którymi Energa-Operator S.A. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 33 928,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) netto powiększonym o należny podatek VAT.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
01.06.2017 09:20
Data aktualizacji:
01.06.2017 09:20
Liczba wyświetleń:
2030
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw164.doc34 KB