Nr 165 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Łęgajnach gm. Barczewo

 
UCHWAŁA Nr 165
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Łęgajnach gm. Barczewo
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.   Senat wyraża zgodę na zawarcie umowy zamiany prawa własności nieruchomości gruntowych
    położonych w Łęgajnach gm. Barczewo, pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim
    w Olsztynie, a Jarosławem Sylwestrem Korpal oraz Wiesławem Osowskim, prowadzącymi
    działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Vigtech, polegającą na przeniesieniu
    przez Uniwersytet działki nr 9/81 o pow. 184 m2 dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi
    księgę wieczystą nr OL1O/00148108/9 na rzecz wspólników spółki oraz przeniesieniu przez
    wspólników spółki działki nr 9/85 o pow. 184 m2 dla której Sąd Rejonowy  w Olsztynie prowadzi
    księgę wieczystą nr OL1O/00160541/6 na rzecz Uniwersytetu.  
2.   Wyrys z mapy stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:
    1)     działka nr 9/81 – 3 297 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych),
    2)     działka nr 9/85 – 3 297 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych),
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
01.06.2017 10:38
Data aktualizacji:
01.06.2017 10:38
Liczba wyświetleń:
2185
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw165.doc36.5 KB