Nr 166 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 166
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-
    Mazurski w Olsztynie udziału 75/100 do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
    przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, położonej przy
    ul. Juliana Tuwima w obrębie ewidencyjnym 107 m. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
    działka nr 7/24 o powierzchni 60 m2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę
    wieczystą nr OL1O/00066205/0. 
2.   Wyrys z mapy stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa udziału 75/100 do prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 7 034 złotych (słownie: siedem tysięcy trzydzieści cztery złote) netto powiększona o należny podatek VAT.
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
01.06.2017 11:16
Data aktualizacji:
01.06.2017 11:16
Liczba wyświetleń:
2307
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw166.doc34 KB