Nr 178 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację zadania projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”

 
UCHWAŁA Nr 178
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację zadania projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Działanie 1.1. Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na realizację projektu pod
    nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”.
2.  Zadanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje działania przygotowawcze i inwestycyjne na Wydziale
    Nauki o Żywności oraz na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, w tym prace projektowe
    i budowlane, zakup aparatury naukowej i wyposażenie laboratoriów, koszty zarządzania
    i koordynowania projektu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 63 000 000,00 złotych
    (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych, 00/100), w tym wkład własny 19 463 414,64 zł
    (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście
    złotych 64/100).
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2017
Data publikacji:
03.07.2017 05:21
Data aktualizacji:
03.07.2017 05:21
Liczba wyświetleń:
2132
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw178.docx16.16 KB