Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98..."

 
UCHWAŁA  Nr  179
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na realizację zadania
    inwestycyjnego pod nazwą
„Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk
    Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie”
.
2.  Szacowany koszt zadania wynosi  34 451 700 zł  (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta
    pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych).
 
§ 2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
    udziału własnego wynoszącego 8 323 100 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia trzy
    tysiące sto złotych).
2.  Brakujące środki w wysokości 26 128 600 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto
    dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych) planuje się pokryć ze środków dotacji celowej
    z części 38 udzielonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po pozytywnej weryfikacji
    złożonej dokumentacji aplikacyjnej i podpisaniu umowy o dofinansowanie.
 
§ 3
Realizacja rzeczowa zadania zostanie rozpoczęta pod warunkiem dysponowania przez UWM środkami wskazanymi w § 2 ust. 2.
 
§ 4
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2017
Data publikacji:
03.07.2017 05:28
Data aktualizacji:
03.07.2017 05:28
Liczba wyświetleń:
2174
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw179.doc44 KB