Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”

 
UCHWAŁA  Nr  180
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na realizację zadania
    inwestycyjnego pod nazwą
„Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”.
2.  Szacowany koszt zadania wynosi  9 263 300 zł  (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt
    trzy tysiące trzysta złotych).
 
§ 2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
    udziału własnego, wynoszącego 1 763 300 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy
    tysiące trzysta złotych).
2.  Środki w wysokości 3 500 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), zostaną pokryte
    ze środków otrzymanej dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
    (Umowa nr 2016/0307/4514/SubA/DIS/S).
3.  Brakujące środki w wysokości 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) planuje się pokryć
    ze środków dotacji celowej z części 38 udzielonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
    Wyższego po pozytywnej weryfikacji złożonej dokumentacji aplikacyjnej i podpisaniu umowy
    o dofinansowanie.
 
§ 3
Realizacja rzeczowa zadania zostanie rozpoczęta pod warunkiem dysponowania przez UWM środkami wskazanymi w § 2 ust. 3.
 
§ 4
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2017
Data publikacji:
03.07.2017 05:35
Data aktualizacji:
03.07.2017 05:35
Liczba wyświetleń:
2055
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw180.doc44.5 KB