Nr 182 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Niepodległości 57/65 w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 182
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Niepodległości 57/65 w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.     Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym lub bezprzetargowym przez Uniwersytet
     Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,
     położonej przy ulicy Niepodległości 57/65 w obrębie nr 65 m. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji
     jako działka nr 22/4 o powierzchni 0,3654 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi
     księgę wieczystą nr OL1O/00034204/0.
2.     Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.
3.     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie mógł dokonać sprzedaży po uzyskaniu zgody
     przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1, została oszacowana przez  rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 5 703 147 zł (słownie pięć milionów siedemset trzy tysiące sto czterdzieści siedem złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa nieruchomości, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM
 
§ 5
Traci moc Uchwała Nr 928 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych
w Olsztynie przy ul. Niepodległości w części dotyczącej działki nr 22/4 oraz Uchwała  Nr 171 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 928 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Niepodległości 57/65.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2017
Data publikacji:
03.07.2017 05:47
Data aktualizacji:
24.07.2017 11:33
Liczba wyświetleń:
2673
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw182.doc32.5 KB
ZalUchw182.pdf152.89 KB