Nr 195 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 195
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
i § 2 ust. 1 Załącznika Nr 8 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się
co następuje:
 § 1
1.  W § 1 Uchwały Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia
    2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    na kadencję 2016-2020 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
       1)     pkt 13 otrzymuje brzmienie:
            „13) Henryk KAMIŃSKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej Sprint S.A.,”
       2)     pkt 39 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 40 w brzmieniu:
            „40) dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.”
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1 w skład Konwentu wchodzą:
     1)  Tomasz ANDRUKIEWICZ - Prezydent Miasta Ełk,
     2)  Dariusz Piotr BONISŁAWSKI – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
     3)  dr inż. Gustaw Marek BRZEZIN – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
     4)  Artur CHOJECKI – Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
     5)  prof. dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych,
     6)  Janusz DRAMIŃSKI – Firma Dramiński,
     7)  Tomasz DRAPIŃSKI - Dyrektor Regionalnego Centrum Rozliczeniowego City Handlowy
         w Olsztynie,
     8)  dr hab. Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUK, prof. UWM – Przewodnicząca Senackiej Komisji
         ds. Współpracy Międzynarodowej,
     9)  ks. dr Józef GÓRZYŃSKI – Arcybiskup Metropolita Warmiński,
    10) dr inż. Piotr GRZYMOWICZ - Prezydent Miasta Olsztyna,
    11) Sebastian JESTADT – Prezes Zarządu RESPECT Sp. z o.o.,
    12)  Józef KACZKAN - Prezes Zakładu Produkcji Drzewnej KACZKAN Spółka Jawna,
    13)  Henryk KAMIŃSKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej Sprint S.A.,
    14)  prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki,
    15)  Waldemar KLOCEK - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu,
    16)  prof. dr hab. Andrzej KONCICKI – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni
         i Finansów,
    17)  Jarosław MICHALAK – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny MICHELIN POLSKA S.A.
    18)  Mirosław KOŹLAKIEWICZ – Przewodniczący Rady Nadzorczej CEDROB S.A.,
    19)  dr inż. Władysław KRAJEWSKI – Prezes Zakładów Ogrodniczych MAZURY w Olecku,
    20)  Anna KRAKOWIŃSKA – Dyrektor Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
         Wojewódzkiego,
    21)  dr inż. Kazimierz KUJAWA - Wiceprezes Zarządu „TYMBARK” S.A. Oddział w Olsztynku,
    22)  Piotr KULIKOWSKI - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie
         „INDYKPOL” SA,
    23)  Wiesław ŁUBIŃSKI - Kanclerz Loży Olsztyńskiej BCC,
    24)  prof. dr hab. Mariusz Konrad PISKUŁA - Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
         Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
    25)  Jacek PROTAS – Poseł na Sejm RP,
    26)  Florian ROMANOWSKI - Prezes Zarządu OPEGIEKA Sp. z o.o.,
    27)  Marek ROMANOWSKI – Prezes Zarządu Gospodarstwo Ogrodnicze Sp. z o.o.,
    28)  Paweł SADOWSKI – Wiceprezes ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.,
    29)  Janusz SKOWROŃSKI - Prezes Zarządu TEWES-BIS Sp. z o. o.,
    30)  prof. zw. dr hab. Jerzy STRZEŻEK, dr h.c.,
    31)  prof. dr hab. inż. Bogusław STANIEWSKI – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy Uniwersytetu
         Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z otoczeniem gospodarczym,
    32)  Robert SZEWCZYK – Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Rady Miasta Olsztyna,
    33)  Jan SZYNAKA - Prezes Zarządu SZYNAKA MEBLE Sp. z o.o.,
    34)  Józef WIŚNIEWSKI - Prezes Zarządu Wytwórni Pasz „WIPASZ”,
    35)  prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadrowych,
    36)  Marek ZABŁOCKI – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej,
    37)  prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK – Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej,
    38)  dr inż. Józef ŻURAW - Prezes Zarządu „SUPERIOR” Sp. z o.o.,
    39)  prof. dr hab. Arkadiusz WOŁOS – Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława
         Sakowicza w Olsztynie,
    40)  dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2017
Data publikacji:
27.09.2017 12:25
Data aktualizacji:
27.09.2017 12:26
Liczba wyświetleń:
2296
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw195.doc48.5 KB