Nr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki ..."

 
UCHWAŁA Nr 197
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na realizację zadania
    inwestycyjnego pod nazwą
„Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
, realizowanego w ramach Regionalnego
    Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące
    naukę i innowacje.
2.  Szacowany koszt zadania wynosi 25 612,10 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset
    dwanaście tysięcy sto złotych).
3.  Realizacja rzeczowa zadania zostanie rozpoczęta pod warunkiem dysponowania przez UWM
   środkami wskazanymi w §2.
 
§ 2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
    udziału własnego wynoszącego 4 174,36 tys. zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt cztery
    tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych).
2.  Środki w wysokości 16 648,48 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset czterdzieści osiem
    tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych), zostaną pokryte ze środków Regionalnego Programu
    Operacyjnego
Warmia i Mazury 2014-2020 po pozytywnej weryfikacji złożonej dokumentacji
    aplikacyjnej i podpisaniu umowy o dofinansowanie.
3.  Środki w wysokości 4 789,25 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć
    tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) stanowić będą środki związane z naliczonym podatkiem VAT,
    o którego zwrot będzie ubiegał się Uniwersytet, a które zostaną zabezpieczone ze środków
    własnych Uniwersytetu.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2017
Data publikacji:
27.09.2017 12:48
Data aktualizacji:
27.09.2017 12:49
Liczba wyświetleń:
2057
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw197.doc47.5 KB