Nr 198 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA  Nr  198
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:
 
§ 1
W Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zmienionej Uchwałą Nr 551 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr 783 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2015 r., Uchwałą Nr 812 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2015 r., Uchwałą Nr 855 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 stycznia
2016 r., Uchwałą Nr 65 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16  grudnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr 114 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
    1.  Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
         „Użyte w dalszej części Statutu wyrażenia oznaczają:
              1)  Szpital – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie,
              2)  Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
              3)  Rektor – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
              4)  ustawa o działalności leczniczej – ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
                   (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.),
              5)  ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej – ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
                   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia
                   2004 r. (Dz.U.  z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm.),
              6)  ustawa o rachunkowości – ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
                   z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.),
              7)  ustawa o finansach publicznych – ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
                   (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
              8)  ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – ustawę z dnia
                   17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.
                   z 2017 r., poz. 1311)” ;
    2.  paragraf 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
         „Kierowanie Szpitalem Dyrektor Szpitala realizuje przy pomocy:
              1)  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
              2)  Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
              3)  Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych,
              4)  Głównego Księgowego,
              5)  Kierowników / Koordynatorów komórek organizacyjnych.”
    3.  paragraf 13 otrzymuje brzmienie:
         „1.  Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą zakłady lecznicze:
                a)  Uniwersytecki Szpital Kliniczny wykonujący działalność leczniczą w rodzaju szpitalne
                     świadczenia zdrowotne,
                b)  Przychodnia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wykonujące działalność leczniczą
                     w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
                c)  Zakład Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wykonujący działalność leczniczą
                     w rodzaju świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.
    2. Szczegółowy wykaz jednostek i komórek organizacyjnych wchodzących w skład zakładów leczniczych,
        o których mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszego Statutu.
    3. Zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny.”
    4.  Załącznik do Statutu pt. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
         WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZAKŁADÓW LECZNICZYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
         W OLSZTYNIE zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Pozostałe zapisy zmienianej uchwały pozostają bez zmian.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2017
Data publikacji:
27.09.2017 13:13
Data aktualizacji:
27.09.2017 13:13
Liczba wyświetleń:
1901
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw198.doc60 KB
ZalUchw198.doc47 KB