Nr 200 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA NR 200
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 października 2017 roku
 
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
 
  1)  § 43 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
      „1. W jednostkach organizacyjnych wydziałów oraz jednostkach pozawydziałowych działają rady,
           jako organy opiniodawczo-doradcze kierowników tych jednostek, z zastrzeżeniem
           § 43b ust. 1.  
      2.   Kadencja rady odpowiada kadencji kierownika tej jednostki, z zastrzeżeniem § 43b ust. 2.”
 
  2)  § 43a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
      „1. Podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu prowadzące działalność dydaktyczną,
           naukowo-badawczą i organizacyjną w zakresie nauk medycznych, farmacji i nauk o zdrowiu
           oraz uczestniczące w sprawowaniu opieki zdrowotnej w powiązaniu z wykonywaniem zadań
           dydaktycznych i badawczych używają nazwy Collegium Medicum.”
  3)  § 43b otrzymuje brzmienie:
    „§ 43b
1.  W Collegium Medicum działa Rada Collegium Medicum, jako organ opiniodawczy i doradczy Rektora.
2.  Kadencja Rady Collegium Medicum odpowiada kadencji Rektora.
3.  W skład Rady Collegium Medicum wchodzą:
     1)     właściwy prorektor – jako przewodniczący;
     2)     dziekani wydziałów wchodzących w skład Collegium Medicum;
     3)     członkowie Senatu – przedstawiciele podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących
          w skład Collegium Medicum;
     4)     dyrektor Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego.
4.  W posiedzeniach Rady Collegium Medicum, z głosem doradczym, uczestniczą: Kanclerz,
    przedstawiciele związków zawodowych działających w Collegium Medicum – po jednym z każdego
    związku oraz inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego.
5.   Rada Collegium Medicum działa na podstawie wytycznych ustalonych przez Rektora lub właściwego
    prorektora.
6.   Przewodniczący Rady Collegium Medicum kieruje jej pracami i z własnej inicjatywy lub na wniosek
    Rektora przedstawia mu opinie przygotowane przez Radę.”
 
  4)  w § 70 skreśla się ust. 1.
  5)  § 79 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     „4. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych Rektora wynosi 45 godzin dydaktycznych.”
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2017
Data publikacji:
03.10.2017 12:13
Data aktualizacji:
05.10.2017 12:19
Liczba wyświetleń:
3017
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr200.docx20.67 KB