Nr 213 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym...

 
UCHWAŁA Nr 213
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo
 
Na podstawie art. 11 ust. 1ustawy z dnia 27 lipca 2015 roku  - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2016 roku, poz. 1842 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1594), na wniosek rady wydziału, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§1
W Uchwale Nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 marca
2014 roku w sprawie
określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, załącznik 4 określający efekty kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do uchwały.
 
§ 2
Kształcenie, realizowane na podstawie programu kształcenia i programu studiów, w tym planu studiów, uwzględniających efekty kształcenia, o których mowa w § 1, obowiązuje począwszy od roku akademickiego 2018/2019.
 
§3
Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia kierunku turystyka i rekreacja wg programu kształcenia, programu studiów,
w tym planu studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych załącznikiem 4 do Uchwały Nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, do zakończenia cyklu kształcenia.
 
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2017
Data publikacji:
02.11.2017 11:06
Data aktualizacji:
02.11.2017 11:09
Liczba wyświetleń:
1790
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw213.docx40.84 KB
ZalUchw213.pdf589.33 KB