Nr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), bezpieczeństwo wewnętrzne....

 
Uchwała Nr 215
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych
w Ełku), bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Prawa i Administracji), dietetyka, leśnictwo, nauki o rodzinie, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji
 
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1311), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1594),
na wniosek rady wydziału, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „Senatem” zmienia profil
    kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunkach i poziomach kształcenia:
       1)  administracja – studiach pierwszego stopnia (kierunku prowadzonym na Wydziale Studiów
           Technicznych i Społecznych w Ełku),
       2)  bezpieczeństwo wewnętrzne – studiach pierwszego stopnia (kierunku prowadzonym
           na Wydziale Prawa i Administracji),
       3)  bezpieczeństwo wewnętrzne – studiach drugiego stopnia,
       4)  dietetyka – studiach pierwszego stopnia,
       5)  leśnictwo – studiach pierwszego stopnia,
       6)  nauki o rodzinie – studiach pierwszego i drugiego stopnia,
       7)  towaroznawstwo – studiach pierwszego stopnia,
       8)  zarządzanie i inżynieria produkcji – studiach pierwszego stopnia.
2.  Senat określa efekty kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia na kierunkach i poziomach
    kształcenia, stanowiące załączniki do uchwały:
       1)  administracja – studia pierwszego stopnia (kierunek prowadzony na Wydziale Studiów
           Technicznych i Społecznych w Ełku) – załącznik 1,
       2)  bezpieczeństwo wewnętrzne – studia pierwszego stopnia (kierunek prowadzony na Wydziale
           Prawa i Administracji) – załącznik 2,
       3)  bezpieczeństwo wewnętrzne – studia drugiego stopnia – załącznik 3,
       4)  dietetyka – studia pierwszego stopnia – załącznik 4,
       5)  leśnictwo – studia pierwszego stopnia – załącznik 5,
       6)  nauki o rodzinie – studia pierwszego stopnia – załącznik 6,
       7)  nauki o rodzinie – studia drugiego stopnia – załącznik 7,
       8)  towaroznawstwo – studia pierwszego stopnia – załącznik 8,
       9)  zarządzanie i inżynieria produkcji – studia pierwszego stopnia – załącznik 9.
3.  Efekty kształcenia, o których mowa w ust.2 mają zastosowanie w realizacji procesu
    dydaktycznego, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego
    2018/2019.
 
§ 2
Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały kontynuują naukę wg programu kształcenia, programu i planu studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych dla profilu ogólnoakademickiego, do zakończenia cyklu kształcenia.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2017
Data publikacji:
02.11.2017 13:07
Data aktualizacji:
03.11.2017 07:58
Liczba wyświetleń:
3197
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal2Uchw2015.docx29.53 KB
Zal3Uchw215.docx30.31 KB
Zal4Uchw215.docx34.26 KB
Zal5Uchw215.docx33.37 KB
Zal6Uchw215.docx29.78 KB
Zal7Uchw215.docx25.65 KB
Zal8Uchw215.docx27.17 KB
Zal9Uchw215.docx34.91 KB
Uchw215.docx187.01 KB
Zal1Uchw215.docx22.06 KB