Nr 218 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zapewnienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania własnego pod nazwą „Dofinansowanie zakupu aparatury/sprzętu medycznego...

 
UCHWAŁA Nr 218
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zapewnienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pod nazwą Dofinansowanie zakupu aparatury/sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na realizację zadania
    inwestycyjnego pod nazwą
„Dofinansowanie zakupu aparatury/sprzętu medycznego”,
    realizowanego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie.
2.  Szacowany koszt zadania wynosi 31 299 777,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście
    dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych).
3.  Realizacja rzeczowa zadania zostanie rozpoczęta pod warunkiem dysponowania przez UWM
    środkami wskazanymi w § 2.
 
§ 2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zapewnienie udziału
    własnego wynoszącego 585 308,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiem
    złotych), który zostanie pokryty ze środków własnych Uniwersytetu.
2.  Środki w wysokości 30 714 469,00 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemset czternaście tysięcy
    czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), zostaną pokryte ze środków Ministerstwa Zdrowia
   
po podpisaniu umowy o dofinansowanie i pozytywnej weryfikacji złożonej dokumentacji.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Collegium Medicum.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2017
Data publikacji:
03.11.2017 13:57
Data aktualizacji:
03.11.2017 13:57
Liczba wyświetleń:
1725
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw218.doc46.5 KB