Nr 223 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie polityki kadrowej

 
UCHWAŁA Nr 223
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2017 roku
 
w sprawie polityki kadrowej
 
Na podstawie § 14 ust. 4 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
Politykę kadrową poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zwanego dalej „Uniwersytetem”, prowadzą odpowiednio właściwi prorektorzy, Kanclerz lub dziekani, z tym, że decyzje w przedmiocie zatrudnienia lub wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pracowników wymagają uprzedniej zgody Rektora.
 
§ 2
W celu realizacji strategicznych zadań Uniwersytetu, w zakresie polityki kadrowej przyjmuje się następujące działania:
   1)  wdrożenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu;
   2)  określenie nowych dodatkowych wymagań i kwalifikacji zawodowych dla kandydatów
       na poszczególne stanowiska nauczycieli akademickich na wydziałach oraz w jednostkach
       międzywydziałowych i ogólnouczelnianych
;
   3)   określenie nowych minimalnych wymagań punktowych, poniżej których ocena działalności
       nauczyciela akademickiego w danym obszarze jest negatywna;
   4)  przeprowadzanie okresowych przeglądów obsady stanowisk w poszczególnych jednostkach
       administracji centralnej i jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu celem racjonalizacji
       zatrudnienia w grupie pracowników administracyjnych i technicznych;
   5)  prowadzenie polityki zatrudniania z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 3-7 uchwały.
 
§ 3
1.  Tworzenie nowych etatów naukowo-dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,
    po wcześniejszym wyczerpaniu możliwości wynikających z przenoszenia pracowników lub zespołów
    między jednostkami, dopuszcza się wyłącznie w celu:
      1)   podniesienia kategorii naukowej jednostki;
      2)   zwiększenia liczby uprawnień do nadawania stopni naukowych;
      3)   zapewnienia minimum kadrowego i zadaniowego do realizacji procesu dydaktycznego
          na poszczególnych kierunkach studiów;
      4)   zapewnienia realizacji zadań naukowych w ramach projektów badawczych, pod warunkiem
          zapewnienia finansowania wynagrodzeń za pracę z tych projektów.
2.  Odtwarzanie opróżnionych stanowisk możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy:
       1)  obciążenie dydaktyczne jednostki przekracza łączne pensum pracowników i doktorantów
          na studiach stacjonarnych, a także dopuszczalną ustawowo zwyżkę godzin wynoszącą
          25% pensum pracowników naukowo-dydaktycznych i 50% pensum pracowników
          dydaktycznych, ustalane na podstawie zrealizowanych godzin dydaktycznych w poprzednim
          roku akademickim;
      2)  wynika to z konieczności utrzymania uprawnień do nadawania stopni naukowych lub minimum
          kadrowego
i zadaniowego do realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach
          studiów;
      3)   istnieje potrzeba realizacji zadań w ramach projektów finansowanych ze środków
          zewnętrznych do czasu zakończenia okresów trwałości przewidzianych w umowach
          i przepisach odrębnych.
3.  Zatrudnianie osób, dla których Uniwersytet nie jest podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu
    ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne
    do uzupełnienia wymaganego minimum kadrowego do realizacji procesu dydaktycznego
    na poszczególnych kierunkach studiów.
4.  Ponowne nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim, który osiągnął wiek emerytalny
    lub któremu z mocy prawa wygasł stosunek pracy możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy jest to
    niezbędne do uzupełnienia wymaganego minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do
    nadawania stopni naukowych lub minimum kadrowego i zadaniowego do realizacji procesu
    dydaktycznego na poszczególnych kierunkach studiów.
5.  Wskazane jest zatrudnianie na stanowisku profesora wizytującego na podstawie umów cywilno-
    prawnych profesorów niebędących obywatelami polskimi do prowadzenia zajęć dydaktycznych
    w wymiarze minimum 60 godzin w roku akademickim.
6.  Przy obsadzaniu stanowisk administracyjnych i technicznych wprowadza się następujące
    zalecenia:
       1) należy w pierwszej kolejności skorzystać z rekrutacji wewnętrznej z uwzględnieniem
         ewentualnego przeszkolenia osób już zatrudnionych;
       2) nowe zatrudnienia są możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, związanych z dalszym
         prawidłowym funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej.
 
§ 4
1.  Umowy osób zatrudnionych na czas określony na stanowiskach lektorów, asystentów,
    wykładowców i starszych wykładowców wygasają zgodnie z terminami w nich określonymi,
    z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Umowy, o których mowa w ust. 1, mogą być przedłużone na czas nieokreślony na wniosek
    dziekana lub właściwego prorektora, w sytuacji, gdy zatrudniony:
       1)  nie przekroczył wskazanych w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
          zwanym dalej „Statutem”, terminów na uzyskanie stopnia naukowego doktora,
      2)  pełni funkcję z wyboru lub zajmuje stanowisko kierownika albo zastępcy kierownika jednostki
          organizacyjnej,
      3)   ma wszczętą procedurę o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,
      4)   otrzymał pozytywne recenzje rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim,
      5)   jest osobą niezbędną do realizacji specjalistycznych prac w badaniach naukowych lub
          dydaktyce, o ile jest zaplanowana dla niej liczba godzin dydaktycznych wynikająca
          z odrębnych przepisów, ustalana na podstawie zrealizowanych godzin dydaktycznych
          w poprzednim roku akademickim.
3.  Przedłużenie umowy na czas nieokreślony, o którym mowa w ust. 2:
       1)  w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku lektora lub instruktora jest możliwe wyłącznie
          na tym samym stanowisku,
      2) w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku wykładowcy jest możliwe na tym samym
          stanowisku lub na stanowisku lektora albo instruktora,
      3)   w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku asystenta i starszego wykładowcy jest
          możliwe odpowiednio na stanowisku asystenta lub wykładowcy.
 
§ 5
1.   Umowy osób zatrudnionych na czas nieokreślony na stanowiskach lektora, instruktora,
    wykładowcy i starszego wykładowcy podlegają przeglądowi, którego celem jest dostosowanie
    poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb w skali wydziału i Uniwersytetu.
2.   Przegląd umów, o którym mowa w ust. 1, jest przeprowadzany przez dziekanów lub właściwych
    prorektorów corocznie w terminie do 30 marca każdego roku.
3.  W przypadku stwierdzenia nieadekwatności poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb wydziału
    czy jednostki ogólnouczelnianej i międzywydziałowej dziekan lub właściwy prorektor:
      1)   inicjuje procedurę zmiany umowy, której celem jest zatrudnienie osób zatrudnionych
          na stanowisku wykładowcy i starszego wykładowcy odpowiednio na stanowisku lektora
          lub instruktora,
      2)   wszczyna procedurę likwidacji stanowiska lub stanowisk.
 
§ 6
Umowy osób nieposiadających stopnia naukowego doktora zatrudnionych na czas nieokreślony na stanowiskach asystentów są na wniosek dziekana:
    1)  rozwiązywane po upływie wskazanych w Statucie terminów na uzyskanie stopnia naukowego
        doktora albo,
    2)  aneksowane, gdzie zmianie podlega stanowisko na wykładowcę lub w przypadku specjalistów
        z zakresu neofilologii na lektora, o ile jest zaplanowana dla nich liczba godzin wynikająca
        z odrębnych przepisów, ustalana na podstawie zrealizowanych godzin dydaktycznych
        w poprzednim roku akademickim.
 
§ 7
Umowy osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych na czas nieokreślony na stanowisku adiunkta są na wniosek dziekana:
   1)  rozwiązywane po upływie wskazanych w Statucie terminów na uzyskanie stopnia naukowego
       doktora habilitowanego albo,
   2)  aneksowane, gdzie zmianie podlega stanowisko na asystenta lub starszego wykładowcy, o ile
       jest zaplanowana dla nich liczba godzin dydaktycznych wynikająca z odrębnych przepisów,
       ustalana na podstawie zrealizowanych godzin dydaktycznych w poprzednim roku akademickim.
 
§ 8
Rektor, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odstąpić od zasad określonych w § 2-7.
 
§ 9
Traci moc Uchwała Nr 936 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie polityki kadrowej.
 
§ 10
Realizację uchwały powierza się prorektorowi właściwemu ds. kadr i Kanclerzowi.
 
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2017
Data publikacji:
27.11.2017 11:37
Data aktualizacji:
27.11.2017 11:37
Liczba wyświetleń:
2804
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw223.docx23.34 KB