Nr 224 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią

 
UCHWAŁA Nr 224
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2017 roku
 
w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią
 
Na podstawie art. 1034, art. 1036 art. 174 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 166 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. roku w sprawie warunków prowadzenia studiów
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1596 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe może zdobywać doświadczenie zawodowe poza
   uczelnią.
2. Na czas podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią pracownikowi może zostać udzielony
   płatny urlop szkoleniowy lub urlop bezpłatny.
 
§ 2
1. Podstawą udzielenia urlopu szkoleniowego jest wniosek pracownika do Rektora wraz
   z indywidualnym programem podnoszenia kwalifikacji, ustalonym w drodze porozumienia między
   bezpośrednim przełożonym pracownika, pracownikiem i kierownikiem jednostki, w której pracownik
   będzie podnosił kwalifikacje, który zapewnia jego właściwą realizację.
2. Prorektor, Dziekan, Kanclerz, Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry lub Kierownik projektu
   badawczego wskazuje źródło finansowania urlopu, o którym mowa w § 1 ust. 2.
 
§ 3
Wniosek pracownika o delegowanie powinien zawierać:
    1)  określenie miejsca i okresu delegowania,
    2)  porozumienie, o którym mowa w § 2 ust. 1,
    3)  opinię kierownika jednostki organizacyjnej lub opiekuna naukowego,
    4)  w przypadku pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i naukowo-technicznych
        wykaz dorobku naukowego,
    5)  oświadczenie pracownika, że wszelkie zajęcia dydaktyczne zaplanowane w danym roku
        akademickim zostały bądź też będą przez niego zrealizowane zgodnie z planem.
 
§ 4
1. Decyzję o delegowaniu pracownika podejmuje Rektor, na podstawie wniosku, o którym mowa
    w § 3.
2. Pomiędzy Rektorem i delegowanym pracownikiem zostaje zawarta umowa określająca wzajemne
   prawa i obowiązki stron, będąca podstawą uzyskania świadczeń, o których mowa w § 5.
3. Umowę dołącza się do akt osobowych pracownika, a także do dokumentacji projektu badawczego,
   jeżeli jest on źródłem finansowania delegowania.
 
§ 5
Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje w ramach urlopu szkoleniowego przysługuje:
   1)  płatny urlop szkoleniowy w wymiarze do trzech miesięcy,
   2)  dieta oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości delegowania
       i z powrotem, a także noclegów, w wysokości i na zasadach określonych w przepisach
       w sprawie należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju – w przypadku delegowania
       poza miejsce zamieszkania i pracy,
   3)  raz w miesiącu zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości delegowania
       i z powrotem – jeżeli okres delegowania jest dłuższy niż jeden miesiąc.
 
§ 6
Po powrocie z delegowania pracownik w terminie 14 dni przedkłada Rektorowi:
   1)  sprawozdanie, zawierające informacje dotyczące zdobytego doświadczenia zawodowego,
   2)  dokument potwierdzony przez jednostkę, w której podnosił kwalifikacje, program realizacji
         podnoszenia kwalifikacji, ustalony w drodze porozumienia o którym mowa w § 2 ust. 1.
 
§ 7
Traci moc Uchwała Nr 844 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
27 stycznia 2012 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią z późniejszymi zmianami.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2017
Data publikacji:
27.11.2017 13:05
Data aktualizacji:
27.11.2017 13:06
Liczba wyświetleń:
2462
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw224.doc49 KB