Nr 229 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Ks. Edmunda Friszke w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 229
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Ks. Edmunda Friszke w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 2/19, położonej
w Olsztynie obr. nr 160, woj. warmińsko-mazurskie
oznaczonej w załączniku do niniejszej uchwały, objętej księgą wieczystą o numerze KW OL1O/00039690/8, na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.  
 
§ 2
Ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:
   1)   prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do posadowienia
       na nich w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci: elektroenergetycznej linii
       kablowej średniego napięcia SN 15 kV o długości 25m oraz jednego stanowiska słupowego,
    2) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń
       elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1, po ich posadowieniu,
    3) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
       konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji
       elektroenergetycznych, o której mowa w pkt 1 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren
       odpowiednim sprzętem przez pracowników Energa-Operator S.A. oraz przez wszystkie podmioty
       i osoby, którymi Energa-Operator S.A. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
 
§ 3
Ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu linii kablowej SN 15 kV oraz słupa energetycznego,
na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi, w zamian za likwidację napowietrznej linii SN 15 kV oraz wymianę istniejącego słupa na nowy.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2017
Data publikacji:
19.12.2017 15:50
Data aktualizacji:
19.12.2017 15:50
Liczba wyświetleń:
1843
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw229.doc33.5 KB