Nr 230 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie...

 
UCHWAŁA Nr 230
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2017 roku
 
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 197 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale nr 197 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września
2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” wprowadza się następujące zmiany:
  1)   § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
 „§ 2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
    udziału własnego wynoszącego 4 183,79 tys. zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy
    tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych).
2.  Środki w wysokości 16 639,05 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć
    tysięcy pięćdziesiąt złotych), zostaną pokryte ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
   
Warmia i Mazury 2014-2020 po pozytywnej weryfikacji złożonej dokumentacji aplikacyjnej
    i podpisaniu umowy o dofinansowanie.”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2017
Data publikacji:
19.12.2017 15:57
Data aktualizacji:
19.12.2017 15:57
Liczba wyświetleń:
1915
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw230.doc46.5 KB