Nr 235 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich

 
UCHWAŁA Nr 235
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie wysokości kosztów pośrednich
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza wysokość kosztów pośrednich.
2.  Wysokość kosztów pośrednich, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do Uchwały.
 
§ 2
1.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy prorektor może podjąć decyzję o wysokości
    kosztów pośrednich innych niż wskazane w załączniku do Uchwały.
2.  Podstawą naliczenia kosztów pośrednich w działalności naukowej jest suma kosztów
    bezpośrednich.
3.  Wysokość kosztów pośrednich i podstawa ich naliczenia na działalność naukową może ulec zmianie
    jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej.
4.  Wysokość kosztów pośrednich w projektach finansowanych z UE w ramach Programu Horyzont
    2020 podlegają każdorazowo zatwierdzeniu przez właściwego prorektora, przed podpisaniem
    wniosku.
 
§ 3
Przychody ze sprzedaży produkcji towarzyszącej badaniom naukowym przeznacza się na pokrycie kosztów bezpośrednich badań.
 
§ 4
Traci moc Uchwała nr 58 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie kosztów pośrednich.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2017
Data publikacji:
20.12.2017 14:21
Data aktualizacji:
20.12.2017 14:21
Liczba wyświetleń:
1989
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw235.doc63.5 KB
Uchw235.doc70.5 KB