Nr 240 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Uchwała Nr 240
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), § 7 ust. 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt  4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) na wniosek Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii:

a)  w Załączniku 10 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku, pkt 2 uzyskuje brzmienie:

„2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk przyrodniczych, dziedziny nauk biologicznych, dyscypliny naukowej: biologia.”,

b)  w Załączniku 11 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku, pkt 2 uzyskuje brzmienie:

2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk przyrodniczych, dziedziny nauk biologicznych, dyscypliny naukowej: biologia.”,

c)  w Załączniku 13 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku, pkt 2 uzyskuje brzmienie:

„2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk przyrodniczych, dziedziny nauk biologicznych, dyscypliny naukowej: biotechnologia.”

2) na wniosek Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:

a)  w Załączniku 41 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscypliny naukowej: geodezja i kartografia.”,

b)  w Załączniku 42 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscypliny naukowej: geodezja i kartografia.”,

c)  w Załączniku 43 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscypliny naukowej: geodezja i kartografia oraz obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk ekonomicznych, dyscypliny naukowej: ekonomia; dyscyplina naukowa wiodąca: geodezja
i kartografia.”

3) na wniosek Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

a)  w Załączniku 4 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscyplin naukowych: ochrona i kształtowanie środowiska, agronomia; obszaru wiedzy nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscypliny naukowej: architektura
i urbanistyka oraz obszaru sztuki, dziedziny sztuk plastycznych, dyscypliny naukowej: sztuki projektowe; dyscyplina naukowa wiodąca: ochrona i kształtowanie środowiska.”,

b)  w Załączniku 5 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscyplin naukowych: ochrona i kształtowanie środowiska, agronomia oraz obszaru wiedzy nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscypliny naukowej: architektura i urbanistyka; dyscyplina naukowa wiodąca: ochrona i kształtowanie środowiska.”,

c)  w Załączniku 53 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny naukowej: ochrona i kształtowanie środowiska, dziedziny nauk leśnych, dyscypliny naukowej: leśnictwo; dyscyplina naukowa wiodąca: leśnictwo.”,

d)  w Załączniku 63 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny naukowej: ochrona i kształtowanie środowiska oraz obszaru wiedzy nauk przyrodniczych, dziedziny nauk biologicznych, dyscypliny naukowej: ochrona środowiska; dyscyplina naukowa wiodąca: ochrona i kształtowanie środowiska.”,

e)  w Załączniku 64 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny naukowej: ochrona i kształtowanie środowiska oraz obszaru wiedzy nauk przyrodniczych, dziedziny nauk biologicznych, dyscypliny naukowej: ochrona środowiska; dyscyplina naukowa wiodąca: ochrona i kształtowanie środowiska.”,

f)   w Załączniku 65 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny naukowej: ogrodnictwo.”,

g)  w Załączniku 66 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny naukowej: ogrodnictwo.”,

h)  w Załączniku 76 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 47 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny naukowej: agronomia.”,

i)   w Załączniku 77 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny naukowej: agronomia.”.

4) na wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki:

a)  w Załączniku 54 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 32 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk ścisłych, dziedziny nauk matematycznych, dyscypliny naukowej: matematyka.”,

b)  w Załączniku 55 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 33 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk ścisłych, dziedziny nauk matematycznych, dyscypliny naukowej: matematyka.”

5) na wniosek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych:

a)  w Załączniku 24 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 10 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk ekonomicznych, dyscypliny naukowej: ekonomia.”,

b)  w Załączniku 25 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 11 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk ekonomicznych, dyscypliny naukowej: ekonomia.”,

c)  w Załączniku 91 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 58 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk ekonomicznych, dyscyplin naukowych: ekonomia, nauki o zarządzaniu; dyscyplina naukowa wiodąca: nauki
o zarządzaniu.”,

d)  w Załączniku 92 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 59 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk ekonomicznych, dyscyplin naukowych: ekonomia, nauki o zarządzaniu; dyscyplina naukowa wiodąca: nauki
o zarządzaniu.”,

e)  w Załączniku 93 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 60 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk ekonomicznych, dyscypliny naukowej: nauki o zarządzaniu oraz obszaru nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscypliny naukowej: inżynieria produkcji; dyscyplina naukowa wiodąca: nauki
o zarządzaniu.”,

6) na wniosek Rady Wydziału Nauk o Środowisku:

a)  w Załączniku 51 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska.”,

b)  w Załączniku 52 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 31 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska.”,

c)  w Załączniku 78 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny naukowej: rybactwo.”,

d)  w Załączniku 79 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 48 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny naukowej: rybactwo.”,

7) na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych:

a)  w Załączniku 6 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o polityce; dyscyplina naukowa wiodąca: nauki o bezpieczeństwie.”,

b)  w Załączniku 67 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 40 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, socjologia oraz obszaru wiedzy nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: filozofia; dyscyplina naukowa wiodąca: pedagogika.”,

c)  w Załączniku 68 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 41 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, socjologia oraz obszaru wiedzy nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: filozofia; dyscyplina naukowa wiodąca: pedagogika.”,

d)  w Załączniku 69 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 42 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia oraz obszaru wiedzy nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: filozofia; dyscyplina naukowa wiodąca: pedagogika.”,

e)  w Załączniku 70 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 43 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej: nauki o polityce oraz obszaru wiedzy nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: historia; dyscyplina naukowa wiodąca: nauki
o polityce.”,

f)   w Załączniku 71 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 44 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej: nauki o polityce oraz obszaru wiedzy nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: historia; dyscyplina naukowa wiodąca: nauki
o polityce.”,

g)  w Załączniku 72 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 45 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, socjologia oraz obszaru wiedzy nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: filozofia; dyscyplina naukowa wiodąca: pedagogika.”,

h)  w Załączniku 80 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 49 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, socjologia oraz obszaru wiedzy nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: filozofia; dyscyplina naukowa wiodąca: socjologia.”

8) na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji:

a) w Załączniku 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk prawnych, dyscyplin naukowych: nauki o administracji oraz prawo; dyscyplina naukowa wiodąca: nauki
o administracji.”,

b) w Załączniku 2 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk prawnych, dyscyplin naukowych: nauki o administracji oraz prawo; dyscyplina naukowa wiodąca: nauki
o administracji.”,

c) w Załączniku 7 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej: nauki o bezpieczeństwie, dziedziny nauk prawnych, dyscypliny naukowej: prawo; dyscyplina naukowa wiodąca: nauki o bezpieczeństwie.”,

d) w Załączniku 8 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej: nauki o bezpieczeństwie, dziedziny nauk prawnych, dyscypliny naukowej: prawo; dyscyplina naukowa wiodąca: nauki o bezpieczeństwie.”,

e) Załączniku 73 w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 46 do Uchwały Nr 187 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk prawnych, dyscypliny naukowej: prawo.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI


 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2017
Data publikacji:
20.12.2017 15:05
Data aktualizacji:
20.12.2017 15:10
Liczba wyświetleń:
1821
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw240.docx23.29 KB