Nr 242 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 189 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla fektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe..

 
Uchwała Nr 242
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 189 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria akwakultury, inżynieria biomedyczna, inżynieria produkcji precyzyjnej, leśnictwo, logopedia, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie i inżynieria produkcji
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), § 7 ust. 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 189 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria akwakultury, inżynieria biomedyczna, inżynieria produkcji precyzyjnej, leśnictwo, logopedia, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, wprowadza się następujące zmiany:
 1)  na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych, w załączniku 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
 
    „1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y
     naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych:

    kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych,
    dyscyplin naukowych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce; dyscyplina naukowa wiodąca:
    nauki o polityce.”
2)  na wniosek Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, w załączniku 8 dodaje się pkt
   1a w brzmieniu:
    „1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych
    lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych:
kierunek przyporządkowano do obszaru
   wiedzy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscyplin
   naukowych: agronomia, inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska oraz obszaru wiedzy
   nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscyplin naukowych: budowa i eksploatacja
   maszyn, energetyka; dyscyplina naukowa wiodąca: ochrona i kształtowanie środowiska.”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2017
Data publikacji:
20.12.2017 15:24
Data aktualizacji:
20.12.2017 15:24
Liczba wyświetleń:
1815
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw242.docx15.19 KB