Nr 243 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 906 Senatu z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów i określenia efektów kształcenia

 
 
Uchwała Nr 243
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 906 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów i określenia efektów kształcenia
 
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), § 7 ust. 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt  4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na wniosek Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 906 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów i określenia efektów kształcenia, wprowadza się następujące zmiany:
1)  w Załączniku 2 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
     „1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y
     naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych:
kierunek
    przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk przyrodniczych, dziedziny nauk biologicznych,
    dyscypliny naukowej: biologia.”
2)  w Załączniku 3 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
     „1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y
     naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych:
kierunek
    przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk przyrodniczych, dziedziny nauk biologicznych,
    dyscypliny naukowej: biologia.”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
                  
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2017
Data publikacji:
21.12.2017 10:24
Data aktualizacji:
21.12.2017 10:24
Liczba wyświetleń:
2052
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw243.docx13.79 KB