Nr 247 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębach Tomaszkowo Dorotowo i Bartąg gm. Stawiguda

 
UCHWAŁA Nr 247
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębach Tomaszkowo Dorotowo i Bartąg gm. Stawiguda
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpłatnej służebności przesyłu gazociągu średniego ciśnienia 0,5 MPa PE Dn 225, w gminie Stawiguda, obręb
nr Tomaszkowo dz. nr 53/77, 53/67, 53/75, obr. Dorotowo dz. nr 161/13, obr. Bartąg dz. nr 104/7, 107/1
o łącznej długości 502,3 mb, zapisanych w księgach wieczystych nr OL1O/00035924/0, OL1O/00035923/3, OL1O/00035922/6
na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.
 
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach opisanych w §1 polega na:
  1)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do posadowienia
      na nich w przyszłości urządzeń gazowniczych w postaci gazociągu średniego ciśnienia 0,5 MPa
      PE o średnicy 225 mm, o łącznej długości 502,3 mb,
 2)   znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomościach obciążonych urządzeń, o których mowa
      w pkt 1, po ich posadowieniu,
 3)    prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania
      konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń.  
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowych nieruchomościach, których właścicielem jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 10 439,01 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych jeden grosz) w tym podatek VAT.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2017
Data publikacji:
21.12.2017 10:59
Data aktualizacji:
21.12.2017 10:59
Liczba wyświetleń:
2061
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw247.docx17.34 KB