Nr 251 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 251
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2018 roku
 
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 oraz § 98 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2
   1.  Uniwersytet posiada sztandar, godło i znak graficzny (logo).
   2.  Opisy sztandaru, godła i znaku graficznego wraz ze wzorami oraz zasady ich stosowania
       i udostępniania określa Rektor zarządzeniem.
   3.  Jednostki organizacyjne Uniwersytetu mogą posiadać własne znaki graficzne oraz barwy.
   4.  Zasady stosowania przez jednostki Uniwersytetu odrębnych znaków graficznych i barw określa
       Rektor.”
2) dodaje się § 41a w brzmieniu:
㤠41a
     W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na utworzenie jednostki lub jej
     funkcjonowanie, pomimo że nie spełnia ona warunków określonych w § 39 ust. 2 lub § 40 ust. 2
     lub § 41, jednakże nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.”
3) skreśla się Załącznik nr 1, 2 i 4.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.01.2018
Data publikacji:
07.02.2018 10:28
Data aktualizacji:
07.02.2018 10:29
Liczba wyświetleń:
2892
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw251.docx20.39 KB