Nr 262 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu sieci wodociągowych na nieruchomościach położonych przy ul. Słonecznej w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 262
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu sieci wodociągowych na nieruchomościach położonych przy ul. Słonecznej w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie odpłatnej służebności przesyłu sieci wodociągowych DN 160 mm o dł. 252 m.b., DN 200 mm o dł. 242 m.b. położonych na działce nr 13/4 obręb nr 113 M. Olsztyn oraz sieci wodociągowej DN 200 mm
o dł. 89 m.b. położonej na działce nr 31/9 obr. nr 152 M. Olsztyn, zapisanych w księgach wieczystych nr OL1O/00035928/8, OL1O/00035929/5,
na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. 
 
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach opisanych w §1 polega na:
1)  znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomościach obciążonych sieci wodociągowych, o których
     mowa w pkt 1,
2)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w pasie eksploatacyjnym o szerokości 3,00 m
     (po 1,5 m z każdej strony od osi posadowionych sieci) w zakresie niezbędnym do dokonywania
     konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy sieci.  
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowych nieruchomościach, których właścicielem jest Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 61 642,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) powiększonym o należny podatek VAT.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.01.2018
Data publikacji:
07.02.2018 16:18
Data aktualizacji:
07.02.2018 16:44
Liczba wyświetleń:
2150
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw262.docx15.36 KB
ZalUchw262.pdf491.95 KB