Nr 264 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2018 roku

 
UCHWAŁA Nr 264
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2018 roku
 
w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji
w 2018 roku
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Realizując Program Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020, określony w Uchwale Nr 56 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
26 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w latach 2012-2020”, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
za najistotniejsze do realizacji w 2018 roku uznaje poniższe zadania.
  1)  W zakresie finansów Uczelni:
        a)  przystosowywanie UWM do zmian w algorytmie finansowania uczelni ze strony MNiSW i MZ,
        b)  kontynuacja zadań w zakresie finansów uczelni określonych w uchwale nr 78 z dnia
            27 stycznia 2017 roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy przychodów i wydatków
            Uczelni, aktywizacji zwiększania przychodów, wdrożenia narzędzi racjonalizujących
            wydatkowanie środków finansowych na Uczelni oraz dalszego aplikowania o środki z UE.

  2)  W zakresie kształcenia:
        a)  realizacja zadań w projekcie pt. „Program rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
            w Olsztynie”. przewidzianych na rok 2018,
        b)  kontynuacja wprowadzania zmian w ofercie kształcenia (nowe zakresy kształcenia, likwidacja
            kierunków/specjalności) ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb otoczenia społeczno-
            gospodarczego,
        c)  rozwój kształcenia dualnego - tworzenie programów kształcenia i programów studiów
            prowadzonych w formule kształcenia dualnego oraz aplikowanie o środki finansowe
            w konkursach przeznaczonych na ten cel,
        d)  kontynuacja działań związanych z umiędzynarodowieniem kształcenia - przeprowadzenie
            gruntownej analizy możliwości rozszerzenia oferty kształcenia w języku obcym, tworzenie
            nowych kierunków, w tym z uczelniami zagranicznymi,
        e)   zwiększenie skuteczności naboru kandydatów z zagranicy na kierunki realizowane
            w językach obcych.
,
        f)   promocja programów mobilności studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich,
        g)  rozwój studiów doktoranckich; utworzenie interdyscyplinarnych i międzynarodowych studiów
            doktoranckich,
        h)  doskonalenie oferty studiów podyplomowych i kursów dokształcających i innych form
            doskonalenia zawodowego (zmiana oferty kształcenia doskonalącego i dokształcającego),
        i)    intensyfikacja promocji oferty kształcenia doskonalącego i dokształcającego,
        j)   działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością w procesie dydaktycznym w tym
            zapewnienie dostępu do zajęć dydaktycznych poprzez likwidację barier architektonicznych
            i komunikacyjnych,
        k) dalszy rozwój systemów informatycznych w zarządzaniu dydaktyką i jakością kształcenia,
        l)   kontynuacja działalności Akademii biznesu UWM w Olszynie – kolejny nabór
           do Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości.
 
  3)  W zakresie badań naukowych:
        a)  kontynuacja wsparcia finansowego dla osób aktywnych w pozyskiwaniu i realizacji grantów
            oraz publikujących w najlepszych czasopismach (z uwzględnieniem weryfikacji obecnie
            funkcjonujących kryteriów projakościowych na wydziałach),
        b)  dalsze wzmacnianie współpracy nauki z gospodarką poprzez kontynuację prac w zakresie
            komercjalizacji wyników badań (w tym utworzenie „Centrum ekspertyz” koordynującego
            działalność usługową pracowników UWM w Olsztynie),
        c)  przeprowadzenie audytu wykorzystania specjalistycznej aparatury badawczej (powyżej
            500 tys. zł),
        d)  rozpoczęcie prac przygotowujących Uczelnię do udziału w programie „Regionalna Inicjatywa
            Doskonałości”.
 
  4)   W zakresie spraw kadrowych:
        a)  przygotowanie UWM w zakresie polityki kadrowej do planowanych zmian w ustawie 2.0,
        b)  ocena kadry naukowo-dydaktycznej pod kątem nowych dyscyplin naukowych,
        c)  realizacja zadań w projekcie pt. „Program rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego
            w Olsztynie” przewidzianych na rok 2018,
        d)  dostosowanie polityki kadrowej do zmieniających się potrzeb projakościowych.
  5)   Rozpoczęcie zdynamizowanych prac dostosowujących funkcjonowanie Uczelni do zmian
      wynikających z wprowadzenia nowych regulacji prawnych w szkolnictwie wyższym i nauce.
 
  6)   Opracowanie założeń do nowego statutu w kontekście zmian w prawie o szkolnictwie wyższym
      i nauce.
 
  7)   Zobowiązanie wydziałów wchodzących w skład Collegium Medicum do zdynamizowania działań
      umożliwiających poprawę kategoryzacji.
 
  8)   W odniesieniu do administracji Uczelni:
        a)  kontynuacja nad udoskonalaniem struktury organizacyjnej Uczelni, ze szczególnym
            uwzględnieniem administracji centralnej,
        b)  dalsze wdrażanie systemów informatycznych dla czynności wykonywanych przez
            administrację,
        c)  dalsze doskonalenie systemu bezpieczeństwa osób, mienia i informacji na terenie Uczelni,
            ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa mieszkańców domów studenckich.
 
  9)   W zakresie infrastruktury Uczelni:
        a)  kontynuacja zadań związanych z remontowaniem istniejących obiektów oraz budową
            nowych,
        b)  dalsza poprawa infrastruktury komunikacyjnej i sportowej kampusu,
        c)  rozpoczęcie prac nad uporządkowaniem obiektów i terenów użytkowanych przez Zakład
            Produkcyjno-Doświadczalny Pozorty Sp. z o.o.,
        d)  uporządkowanie terenów użytkowanych przez Fundację Żak.
10)  Przygotowanie UWM do zmiany księgi znaków.
  
§ 2
W terminie do dnia 10 marca 2018 r. Rektor, w drodze decyzji, określi zakres odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora i dziekanów za realizację zadań Uniwersytetu na 2018 rok.
 
§ 3
Uwzględniając treść § 1 niniejszej Uchwały prorektorzy, kanclerz, kwestor i dziekani, w terminie
do 31 marca 2018 roku, przedłożą Rektorowi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji zadań, sposobu ich monitorowania i sposobu oceny stopnia realizacji zadań.
 
§ 4
Prorektorzy, kanclerz, kwestor i dziekani przedkładają Rektorowi, w okresach kwartalnych, sprawozdanie z realizacji wykonania zadań określonych w § 3.
 
§ 5
Realizację uchwały powierza się Rektorowi, prorektorom, dziekanom, kanclerzowi oraz kwestorowi.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI  
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.02.2018
Data publikacji:
26.02.2018 15:33
Data aktualizacji:
24.04.2018 09:10
Liczba wyświetleń:
2686
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw264.doc55 KB