Nr 265 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I”

UCHWAŁA Nr 265
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny
w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014- 2020
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Uchwały Nr 110 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca
2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)  ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
     „2. Senat Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
     wkładu własnego wynoszącego 1 130 075,71 PLN (słownie: milion sto trzydzieści tysięcy
     siedemdziesiąt pięć złotych 71/100).”
 
2) dodaje się ust. 3 o następującej treści:
    „3. Pozostałe środki w wysokości 1 418 024,03 PLN (słownie: milion czterysta osiemnaście tysięcy
    dwadzieścia cztery złote, 03/100), zostaną pokryte w ramach dofinansowania ze środków
    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020,
    Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3
    Ochrona różnorodności biologicznej.”
 
§ 2
Zwiększenie wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie podyktowane jest koniecznością dostosowania zaplanowanych prac do wymagań Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z pozwoleniem 942/2016, dotyczącym wyrażenia zgody na prowadzenie prac modernizacyjnych ciągów pieszych i jezdnych w obszarze, na którym realizowany jest przedmiotowy projekt.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.02.2018
Data publikacji:
26.02.2018 15:41
Data aktualizacji:
26.02.2018 15:41
Liczba wyświetleń:
1813
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw265.doc49.5 KB