Nr 268 z dnia 20 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin...

 

 
UCHWAŁA Nr 268
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
z dnia 20 marca 2018 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim
 
Na podstawie art. 130 ust. 2 oraz w związku z art. 111 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, 2183 ze zm.), Senat uchwala
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września
2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim, wprowadza się następujące zmiany:
1)  w § 9 dodaje się pkt 4a) w brzmieniu:
    „4a) zajęcia dydaktyczne realizowane w formie ćwiczeń w grupach klinicznych na kierunku
           lekarskim, w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego, np. ERASMUS+ z udziałem
           studentów obcokrajowców, na wniosek dziekana i za zgodą prorektora właściwego
           ds. kształcenia – wskaźnik 3.0,”,

2)  w § 9 pkt 8) lit a) otrzymuje brzmienie:
    „a) do godzin obliczeniowych, określonych w § 11 ust. 1a z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej
         magisterskiej, inżynierskiej i licencjackiej przygotowanej w języku obcym przez studenta
         obcokrajowca,”,

3)  w § 9 pkt 8) lit b) otrzymuje brzmienie:
    „b) do godzin obliczeniowych, określonych w § 11 ust. 2, z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej
         studenta obcokrajowca wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych
         lub terenowych, ujętych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia magisterska”,
         z zastrzeżeniem § 10 ust.4,
 
4)  w § 10 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
    „3) przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach stacjonarnych,
         z uwzględnieniem § 11 ust. 1a,
 
5)  w § 10 w ust. 2 dodaje się pkt 3a) w brzmieniu:

    „3a) zajęciami dydaktycznymi realizowanymi w języku obcym na studiach niestacjonarnych,
           dla których stosuje się przelicznik 3,0,”,

6)  w § 10 ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
    „6) przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach niestacjonarnych,
         z uwzględnieniem § 11 ust. 1a.”,
 
7)  w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     „3. Przekroczenie wymiaru pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego spowodowane
          realizacją zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym zajęć
          o których mowa w § 9 pkt. 1- 7 i wynikającą stąd nadwyżkę godzin, traktuje się jako godziny
          ponadwymiarowe, z zastrzeżeniem ust. 4.”,
 
8)  w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    „4. Do obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, wynikające z realizacji zajęć,
         o których mowa w § 9 pkt. 1-6 i 8b, stosuje się zasadę: 1 godzina zajęć dydaktycznych
         odpowiada 1 godzinie obliczeniowej.  Wysokość stawki za godzinę ponadwymiarową określa
         Rektor w drodze odrębnej decyzji.”,
 
9)  w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej wynikającej z programu studiów i po jej pozytywnej
          ocenie, nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykonał zajęcia dydaktyczne
          w obowiązującym wymiarze, przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość oraz sposób
          obliczania określa rektor w drodze odrębnej decyzji.”,
 
10) w § 11 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
     „1a. Nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykonał zajęć dydaktycznych
            w określonym wymiarze, do uzupełnienia obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego
            zalicza się:
         1)     5 godzin obliczeniowych z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej,
         2)     3 godziny obliczeniowe z tytułu prowadzenia pracy inżynierskiej,
         3)     2 godziny obliczeniowe z tytułu prowadzenia pracy licencjackiej.”,
 
11) w § 11 dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
     „1b. W przypadku konieczności uzupełnienia pensum dydaktycznego częścią godzin, o których
            mowa w ust. 1a, za wynikającą z podziału nadwyżkę godzin nauczyciel akademicki otrzymuje
            wynagrodzenie obliczone, zgodnie z zasadą proporcjonalności liczby godzin i stawki za daną
            pracę dyplomową. Szczegółowe zasady określa rektor w drodze odrębnej decyzji.”.
 
12) w § 11 uchyla się ust. 3 i 4,
 
13) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     „4. Do obliczania liczby godzin oraz wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
          stosuje się zasadę zaokrąglania wyniku do dwóch miejsc po przecinku.”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.03.2018
Data publikacji:
22.03.2018 13:10
Data aktualizacji:
22.03.2018 13:11
Liczba wyświetleń:
2971
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw268.docx18.32 KB