Nr 270 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 53 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów...

 
UCHWAŁA Nr 270
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 53 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
 
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Senat postanawia, co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr 53 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających wprowadza się następujące zmiany:
  1)  w § 4 dodaje się ust. 8 -11 w brzmieniu:
      „8. W celu doskonalenia programu studiów, w tym planu studiów, podstawowa jednostka
           organizacyjna może dokonywać zmian właściwych dla danego kierunku studiów, poziomu
           i profilu kształcenia, w trybie określonym w ust. 1 oraz z zastrzeżeniem ust. 9 – 11.   
       9. Podstawowa jednostka organizacyjna może dokonać zmian w planie studiów po uzyskaniu
           zgody prorektora właściwego do spraw kształcenia, z uwzględnieniem ust. 10-11. 10.  
           Prorektor właściwy do spraw kształcenia podejmuje decyzję w sprawie zmian w planie
           studiów na podstawie wniosku dziekana, zawierającego wyniki analizy skutków finansowych
           proponowanych zmian. 11. Decyzja, o której mowa w ust. 10 podejmowana jest
           po zasięgnięciu opinii prorektora właściwego do spraw ekonomicznych.”,
  2)  w §17 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
      „7. Łączny wymiar praktyk zawodowych w programie i planie studiów trzeciego stopnia wynosi
           360 godzin, w tym 90 godzin w danym roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 7a i 8.”,
  3)  w §17 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
      „7a. Wymiar praktyk zawodowych w programie i planie studiów trzeciego stopnia, realizowanych
           w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, określają zasady realizacji
           projektu zgodne z obowiązującymi przepisami, regulującymi funkcjonowanie studiów
           trzeciego stopnia.”
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.03.2018
Data publikacji:
27.03.2018 10:00
Data aktualizacji:
27.03.2018 10:00
Liczba wyświetleń:
1709
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw270.docx14.69 KB