Nr 271 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 271
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 25 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się
co następuje:
 
§ 1
W Załączniku do Uchwały Nr 25 Senatu z dnia 22 listopada 2016 roku „Zasady wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, wprowadza się następujące zmiany:
   1)  w całym tekście nazwa „Wydział Nauk Medycznych” zostaje zastąpiona nazwą „jednostki tworzące
        Collegium Medicum”,
   2)  w rozdziale I pkt 9 datę „10 grudnia” zastępuje się datą „30 listopada”,
   3)  w rozdziale II pkt 1 ppkt 6) otrzymuje brzmienie „projekty dydaktyczne”,
   4)  w rozdziale II pkt 1 skreśla się ppkt 8),
   5)  w rozdziale II pkt 3 ppkt 1) skreśla się literę i),
   6)  w rozdziale II pkt 5 określenie „wydatki w danej pozycji” zastępuje się określeniem „koszty danego
         rodzaju”,
   7)  Rozdział II pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Zasady rozliczania działalności jednostek
        międzywydziałowych, Biblioteki Uniwersyteckiej i Pływalni Uniwersyteckiej:”,
   8)  w rozdziale II pkt 6 ppkt 1) otrzymuje brzmienie: „Koszty działalności wyżej wymienionych jednostek
        pokrywane są z przychodów własnych oraz ze środków poszczególnych wydziałów w wysokości
        niezbędnej do pokrycia sumy tych kosztów wynikającej z planów finansowych jednostek,
        przyjmowanych przez Rektora”,
   9)  w rozdziale II pkt 6 ppkt 2) otrzymuje brzmienie: „W kosztach Międzywydziałowego Ośrodka
        Edukacyjnego i Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji
        Medycznej wydziały uczestniczą proporcjonalnie do liczby godzin dydaktycznych przez nie
        realizowanych. Wydziały uczestniczą w pokrywaniu kosztów Studium Języków Obcych, Studium
        Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Pływalni Uniwersyteckiej proporcjonalnie do liczby studentów
        korzystających z zajęć w ww. jednostkach. Natomiast obciążenie wydziałów kosztem działalności
        Biblioteki Uniwersyteckiej jest proporcjonalne do liczby studentów tych wydziałów. Dane potrzebne
        do ustalenia powyższych kluczy podziałowych dotyczyć powinny bieżącego roku akademickiego”,  
10)   w rozdziale VII pkt 4 sformułowanie „ubiegać się o dofinansowanie ze środków będących
        w dyspozycji Rektora” zastępuje się sformułowaniem „zwrócić się do Rektora o dofinansowanie
        ze środków własnych Uczelni”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.03.2018
Data publikacji:
27.03.2018 13:39
Data aktualizacji:
27.03.2018 13:39
Liczba wyświetleń:
1767
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw271.doc31 KB