Nr 275 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok

 
Uchwała Nr 275
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok
 
§ 1
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz opinii biegłych rewidentów prowadzących badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2017 rok, na które składa się:
    1)  bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka
        się sumą 762 948 119,35 zł,
    2)  rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący
        zysk netto 22 610 805,12 zł,
    3)  zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 roku
        do 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę
        27 618 260,05 zł,
    4)  rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku
        wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43 226 132,74 zł.
 
§ 2
Zysk netto za rok 2017 w kwocie 22 610 805,12 zł zwiększy fundusz zasadniczy uczelni.
 
§ 3
Opinia biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
02.05.2018 10:21
Data aktualizacji:
02.05.2018 10:21
Liczba wyświetleń:
1599
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw275.docx15.32 KB