Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

UCHWAŁA Nr 279
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach
i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), na wnioski rad wydziałów, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Senat”) uchwala, co następuje:

 
§ 1
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie tworzy się:
  1)  kierunki studiów:
     a)  animacja pamięci społecznej na Wydziale Humanistycznym - kierunek przyporządkowany
         do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych; realizacja
         kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia z 4-semestralnym okresem nauki w zakresie
         ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna,
     b)  chemia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - kierunek przyporządkowany
         do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych; realizacja kształcenia na poziomie studiów
         pierwszego stopnia-licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki w zakresie specjalności:
         „analityka chemiczna” i „chemia stosowana”; studia o profilu praktycznym; forma stacjonarna,
    c)    interdyscyplinarne studia strategiczne na Wydziale Humanistycznym – kierunek
         przyporządkowany do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk
         społecznych; realizacja kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia z 4-semestralnym
         okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim;
         forma stacjonarna,
    d)    inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych na Wydziale Nauk Technicznych –
         kierunek przyporządkowany do obszaru kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych
         i weterynaryjnych; realizacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia –
         inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia
         o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna i niestacjonarna,
    e)    pedagogika wczesnej edukacji na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
          
kierunek przyporządkowany do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych; realizacja
         kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6-semestralnym okresem
         nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu praktycznym; forma stacjonarna
         i niestacjonarna,
  2)  studia drugiego stopnia na kierunkach:
    a)   administracja na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku – w obszarze
        kształcenia w zakresie nauk społecznych; realizacja kształcenia w wymiarze 4-semestralnym
        w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu praktycznym; forma stacjonarna
        i niestacjonarna,
    b)  analiza i kreowanie trendów na Wydziale Humanistycznym – w obszarach kształcenia
        w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych; realizacja kształcenia w wymiarze
        4-semestralnym w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim;
        forma stacjonarna,
    c)  gastronomia – sztuka kulinarna na Wydziale Nauki o Żywności – w obszarze kształcenia
        w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; realizacja kształcenia w wymiarze
        3-semestralnym w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim;
        forma stacjonarna,
    d)  zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt – w obszarach
        kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk
        humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; realizacja
        kształcenia w wymiarze 4-semestralnym w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu
        praktycznym; forma stacjonarna.
 
§ 2
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie likwiduje się:
  1)  kierunki studiów:
     a)  geodezja i kartografia, prowadzony na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
         na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki,
     b)  inżynieria kosmiczna, prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
         z 7-semestralnym okresem nauki,
     c)  technika rolnicza i leśna, prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
         z 7-semestralnym okresem nauki,
     d)  technologia drewna, prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
         z 7-semestralnym okresem nauki,
  2)  studia drugiego stopnia, 4-semestralne na kierunku stosunki międzynarodowe,
  3)  niestacjonarną formę studiów na kierunkach:
     a)  administracja i cyfryzacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia-licencjackich
         z 6-semestralnym okresem nauki,
     b)  inżynieria bezpieczeństwa, na poziomie studiów pierwszego stopnia-inżynierskich
         z 7-semestralnym okresem nauki.
 
§ 3
Dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na niżej wymienionych kierunkach studiów:
  1)  biologia:
     a)  tworzy się specjalność: „biologia stosowana” (oferta w języku polskim oraz języku angielskim),
         z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – licencjackich
         z 6-semestralnym okresem nauki,

     b)  likwiduje się specjalność: „biologia ogólna”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów
         pierwszego stopnia - licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki,
     c)  likwiduje się specjalność: „biologia w terapii”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów
         drugiego stopnia z 4-semestralnym okresem nauki,
  2)   dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
     a)  tworzy się specjalność: „cybermedia i komunikacja elektroniczna” (oferta w języku angielskim),
         z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich
         z 6-semestralnym okresem nauki,
 
  3)  ekonomia:
     a)  tworzy się specjalność: „ubezpieczenia”, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych
         studiów drugiego stopnia z 4-semestralnym okresem nauki,
  4)   geodezja i kartografia:
     a)  tworzy się specjalność: „geodezja i geoinformatyka” (oferta w języku angielskim), z realizacją
         kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - inżynierskich
         z 7-semestralnym okresem nauki
,
  5)  historia:
    a)  tworzy się ścieżkę bezspecjalnościową, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych
        studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki,
    b)  likwiduje się specjalność: „turystyka historyczna”, realizowaną na poziomie stacjonarnych
        studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki,
  6)  informatyka:
    a)  zmienia się wymiar kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego
        stopnia z 4-semestralnego na 3-semestralny,
    b)  tworzy się specjalność: „Data Science w praktyce”, z realizacją kształcenia na poziomie
        stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3-semestralnym okresem nauki,
    c)  tworzy się specjalność: „Data Science w praktyce” (oferta w języku angielskim), z realizacją
        kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3-semestralnym okresem
        nauki,
    d)  likwiduje się specjalności: „informatyka ogólna” (oferta w języku angielskim) oraz „inżynieria
        systemów informatycznych” (oferta w języku angielskim), realizowane na poziomie
        niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 7-semestralnym okresem nauki,
    e)  likwiduje się specjalności: „bioinformatyka” (oferta w języku angielskim), „techniki
        multimedialne” (oferta w języku angielskim), „projektowanie systemów informatycznych i sieci
        komputerowych” (oferta w języku angielskim), realizowane na poziomie niestacjonarnych
        studiów drugiego stopnia z 4-semestralnym okresem nauki,
  7)  inżynieria środowiska:
    a)  tworzy się specjalność: „inżynieria środowiskowa” (oferta w języku angielskim), z realizacją
        kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
        z 7-semestralnym okresem nauki,

  8)  mechanika i budowa maszyn:
    a)  likwiduje się specjalność: „mechatronika w inżynierii mechanicznej”, realizowaną na poziomie
        stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3-semestralnym okresem nauki,
  9)  ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa):
    a)  likwiduje się specjalności: „monitoring i toksykologia środowiska” oraz „rekultywacja
       środowiska”, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3-semestralnym
       okresem nauki,
10)  odnawialne źródła energii:
    a)  zmienia się wymiar kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia z 4-semestralnego
        na 3-semestralny oraz profil kształcenia z praktycznego na ogólnoakademicki,
11)  rolnictwo:
    a)  likwiduje się specjalności: „agrobiotechnologia”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów
        drugiego stopnia z 3-semestralnym okresem nauki,
    b)  likwiduje się specjalność: „rolnictwo ekologiczne”, realizowaną na poziomie stacjonarnych
        i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3-semestralnym okresem nauki,
12)  rybactwo:
    a)  tworzy się specjalność: „ichtiologia stosowana” (oferta w języku angielskim), z realizacją
        kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
        z 7-semestralnym okresem nauki,
13)  technologia żywności i żywienie człowieka:
    a)  tworzy się specjalność: „technologia mleczarska” (oferta w języku angielskim), z realizacją
        kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
        z 7-semestralnym okresem nauki,
14)  towaroznawstwo:
    a)  likwiduje się specjalność: „menedżer usług gastronomiczno-hotelarskich”, realizowaną
        na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3-semestralnym okresem nauki.
 
§ 4
1. Kształcenie na utworzonych uchwałą: kierunkach studiów, formach kształcenia oraz specjalnościach
    prowadzone będzie od 1 października 2019 roku na podstawie programów kształcenia, programów
    studiów, w tym planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia, określonych przez Senat
    odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia danego kierunku.
2. Absolwenci utworzonych: kierunków i form kształcenia, otrzymują dyplom ukończenia studiów oraz tytuł
    zawodowy na podstawie uzyskanych kwalifikacji, w zależności od kierunku studiów i formy kształcenia,
    w zakresie zrealizowanej specjalności.
3. Studenci, realizujący naukę na zlikwidowanych niniejszą uchwałą kierunkach studiów, specjalnościach
    kształcenia, formach studiów, kontynuują naukę zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według
    programu kształcenia, programu i planu studiów do momentu jego zakończenia.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
02.05.2018 11:08
Data aktualizacji:
02.05.2018 11:09
Liczba wyświetleń:
1883
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw279.docx19 KB