Nr 282 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

UCHWAŁA Nr 282
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I  rok stacjonarnych studiów doktoranckich
 
Na podstawie art. 195 ust. 1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, na wniosek rad wydziałów, stanowi się, co następuje:
 
Postanowienia ogólne
§ 1
1.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dalej „Uniwersytet” prowadzi nabór kandydatów
    na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych:
       1) nauk biologicznych, w dyscyplinie naukowej:
          a)  biologia,
       2) nauk ekonomicznych, w dyscyplinie naukowej:
         a)  ekonomia,
       3) nauk humanistycznych, w dyscyplinach naukowych:
         a)  filozofia,
         b)  historia,
         c)  językoznawstwo,
         d)  literaturoznawstwo;
       4) nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej:
         a)  medycyna,
       5) nauk prawnych, w dyscyplinie naukowej:
         a)  prawo,
       6) nauk rolniczych, w dyscyplinach naukowych:
         a)  agronomia,
         b)  inżynieria rolnicza,
         c)  ochrona i kształtowanie środowiska,
         d)  rybactwo,
         e)  technologia żywności i żywienia,
         f)   zootechnika,
      7)   nauk społecznych, w dyscyplinach naukowych:
         a)  nauki o polityce,
         b)  pedagogika,
      8)  nauk technicznych, w dyscyplinach naukowych:
         a)  budowa i eksploatacja maszyn
         b)  geodezja i kartografia,
         c)  inżynieria środowiska,
      9)  nauk teologicznych,
    10)   nauk weterynaryjnych.
2.  Nabór kandydatów prowadzony jest w drodze konkursu w  ramach limitów ustalonych przez Senat
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3.  Konkurs, o którym mowa w ust. 2, obejmuje:
    1)  średnią ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym - dla osób legitymujących się
        dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce,
    2)  wynik egzaminu kwalifikacyjnego, dalej „egzaminu” – dla osób legitymujących się dyplomem
        ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą.
4.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia lub statusu
    beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.
 
§ 2
1. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagane są następujące
    dokumenty:
      1)  podanie (na formularzu dostępnym na stronie internetowej),
      2)  odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów
         jednolitych magisterskich; w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status
         absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – odpis
         dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
      3)  dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
         magisterskich (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta
         studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – ostateczny wynik
         studiów pierwszego stopnia) – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego
         przez Uniwersytet, dostępnego na stronie internetowej,
      4)  dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów
         posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta
         programu „Diamentowy Grant”),
      5)  dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy
         Grant” w oryginale lub jego uwierzytelniona kopia (dotyczy kandydatów – beneficjentów
         programu „Diamentowy Grant”),
      6)  fotografia w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,
      7)  dwie fotografie o wymiarach 35 × 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi
         przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
         oraz numerem PESEL,
      8)   kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
         (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami), poświadczona przez
         Uniwersytet,
      9)   zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za
         granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia
         lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów
         ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia
         za granicą zostanie zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego,
         albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim
         dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub
         za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy
         kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą).
2.  Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe
    dokumenty:
      1)  świadectwo zdrowia,
      2)  akt urodzenia w oryginale lub jego kopia poświadczona przez Uniwersytet,
      3)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
          nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
          Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
          Zdrowia (oryginał lub kopia poświadczona przez Uniwersytet),
      4)  zaświadczenie o znajomości języka polskiego.
3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 należy złożyć w terminach:
      1)  kandydaci na I rok studiów w dziedzinie nauk weterynaryjnych – do 18 czerwca 2018 roku,
      2)  kandydaci na I rok studiów w pozostałych dziedzinach nauki/dyscyplinach
          –  do 3 września 2018 roku.
 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce
§ 3
1.  Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie na dyplomie ukończenia
    studiów oceny nie niższej niż 4,0.
2.   Postępowanie kwalifikacyjne kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie kryteriów
    określonych w załączniku 1 do uchwały.
3.   Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
    obejmującym:
        1) średnią ocen z egzaminu z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej w zakresie, której będą
          realizowane studia doktoranckie,
        2) wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
        3) ocenę na dyplomie ukończenia studiów,
    z uwzględnieniem ust. 4 - 6.
4.   Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
5.   W przypadku braku oceny na dyplomie ukończenia studiów, w procedurze postępowania
    kwalifikacyjnego, należy uwzględnić ocenę, ustaloną na podstawie § 45 ust. 7 pkt 4 Regulaminu
    Studiów UWM w Olsztynie (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 717 Senatu UWM w Olsztynie
    z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.). 
6.   Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z określoną  najwyższą oceną 5,50
    lub 6,00 – w procedurze postępowania kwalifikacyjnego uwzględnia się wynik studiów, o którym
    mowa w ust. 3 pkt 2), ustalony zgodnie z  zasadą:
       1) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 – wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1;
       2) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 – wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.
7.   Wynik egzaminu uzyskany na poziomie poniżej 3,0, wyklucza kandydata z postępowania
    rekrutacyjnego.
8.   Egzamin, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 oceniany jest w skali 2 – 5.
 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą
§ 4
1.  Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie wyniku egzaminu
    z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie,
    z uwzględnieniem ust. 2 - 3.
2.  Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3.  Wynik egzaminu uzyskany na poziomie poniżej 3,0, wyklucza kandydata z postępowania
    rekrutacyjnego.
4.  Egzamin, o którym mowa w ust. 1, oceniany jest w skali 2 – 5.

Tryb postępowania kwalifikacyjnego
§ 5
1.  Egzamin, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 przeprowadza Komisja Egzaminacyjna
    powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
2.  Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:
     1)  przeprowadzenie egzaminu z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej,
     2)  sporządzenie dokumentacji z przebiegu i wyniku egzaminu.
3.  W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna
    w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danej dziedziny nauki/dyscypliny naukowej.
4.  Terminy egzaminów kwalifikacyjnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania
    rekrutacyjnego – określa załącznik 2 do uchwały.
 
Tryb postępowania rekrutacyjnego
§ 6
1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana w trybie
    określonym odrębnymi przepisami.
2.  Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
     1) przyjmowanie dokumentów kandydatów,
     2) dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
     3) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
     4) zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu lub
         nieprzyjęciu na studia,
     5) przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazywanie ich Rektorowi.
 
§ 7
1.  Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza:
     1)  rankingową listę kandydatów, z uwzględnieniem przepisów określonych w § 3-4 uchwały,
     2)  rankingową listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w ramach określonego
        limitu miejsc.
2.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów nastąpi:
     1)  w dziedzinie nauk weterynaryjnych – 22 czerwca 2018 roku,
     2)  w pozostałych dziedzinach nauki/dyscyplinach naukowych – 10 września 2018 roku.
3.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
    do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie
    wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 
Przepisy końcowe
§ 8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
02.05.2018 11:56
Data aktualizacji:
02.05.2018 11:56
Liczba wyświetleń:
3828
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw282.docx30.62 KB
Zal1Uchw282.pdf238.85 KB
Zal2Uchw282.pdf225.99 KB