Nr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityce

 
UCHWAŁA Nr 283
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityce
 
Na podstawie art. 195 ust. 1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych, stanowi się, co następuje:
 
Postanowienia ogólne 
§ 1
1.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dalej „Uniwersytet” prowadzi nabór kandydatów na I
    rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie
    naukowej: nauki o polityce, realizowane w języku polskim i języku angielskim, w drodze konkursu
    w ramach limitów ustalonych przez Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.   Konkurs, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
      1)  średnią ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym - dla osób legitymujących się
          dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce,
      2)  wynik egzaminu kwalifikacyjnego, dalej „egzaminu” - dla osób legitymujących się dyplomem
          ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą.  
3.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia lub statusu  
    beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.
 
§ 2
1.    Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagane są następujące
    dokumenty:
      1)   podanie (na formularzu, dostępnym na stronie internetowej),
      2)   odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów
         jednolitych magisterskich; w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status
         absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – odpis
         dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
      3)   dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
         magisterskich (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta
         studiów pierwszego stopnia i  beneficjenta programu „Diamentowy Grant” ostateczny wynik
         studiów pierwszego stopnia) – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego
         przez Uniwersytet, dostępnego na stronie internetowej,
      4)  dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów
         posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta
         programu „Diamentowy Grant”),
      5)  dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy
         Grant” w oryginale lub jego uwierzytelniona kopia (dotyczy kandydatów – beneficjentów
         programu „Diamentowy Grant”),
      6)   fotografia w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,
      7)  dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi
         przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
         oraz numerem PESEL,
      8)   kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
         (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami), poświadczona przez
         Uniwersytet,
      9)  zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za
         granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia
         lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów
         ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia
         za granicą zostanie zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego,
         albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim
         dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub
         za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy
         kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą),
    10)    potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu
         Opisu Kształcenia Językowego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
         realizowane w języku angielskim).
2.   Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe
    dokumenty:
      1)  świadectwo zdrowia,
      2)  akt urodzenia w oryginale lub jego kopia poświadczona przez Uniwersytet,
      3)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
          nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
          Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
          Zdrowia (oryginał lub kopia poświadczona przez Uniwersytet),
      4)  zaświadczenie o znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów ubiegających się
          o przyjęcie na studia realizowane w języku polskim),
3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 należy złożyć w terminie do 21 września 2018 roku,
    z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, kandydat zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu
    wydziału w ciągu 3 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia.
 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku polskim, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce
 
§ 3
1.  Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie na dyplomie ukończenia
    studiów, oceny nie niższej niż 4.0.
2.   Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
    obejmującym:
       1) średnią ocen z egzaminu z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia
         doktoranckie,
       2) wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
       3) ocenę na dyplomie ukończenia studiów,
      z uwzględnieniem ust. 3 – 5.
3.   Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
4.   W przypadku braku oceny na dyplomie ukończenia studiów, w procedurze postępowania
    kwalifikacyjnego, należy uwzględnić ocenę, ustaloną na podstawie § 45 ust. 7 pkt 4 Regulaminu
    Studiów UWM w Olsztynie (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 717 Senatu UWM w Olsztynie
    z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.). 
5.   Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z określoną najwyższą oceną 5,50
    lub 6,00 – w procedurze postępowania kwalifikacyjnego uwzględnia się wynik studiów, o którym
    mowa w ust. 3 pkt 2), ustalony zgodnie z zasadą:
       1) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 – wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1;
       2) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 – wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.
6.   Wynik egzaminu uzyskany na poziomie poniżej 3,0, wyklucza kandydata z postępowania
    rekrutacyjnego.
7.   Egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 oceniany jest w skali 2 – 5.
  
Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku polskim, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą
 
§ 4
1.     Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie wyniku egzaminu
     z dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie,
     przeprowadzonego w języku polskim z uwzględnieniem ust. 2-3.
2.     Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
     z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3.     Wynik egzaminu uzyskany na poziomie poniżej 3,0, wyklucza kandydata z postępowania
     rekrutacyjnego.
4.     Egzamin, o którym mowa w ust. 1, oceniany jest w skali 2 – 5.
 
 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku angielskim, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce lub za granicą
 
§ 5
1.   Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie wyniku egzaminu
    z dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie, przeprowadzonego
    w języku angielskim, z uwzględnieniem ust. 2- 3.
2.   Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3.   Wynik egzaminu uzyskany na poziomie poniżej 3,0, wyklucza kandydata z postępowania
    rekrutacyjnego.
4.     Egzamin, o którym mowa w ust. 1, oceniany jest w skali 2 – 5.
 
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
 
§ 6
1.  Egzamin, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, § 4 ust. 1 oraz w § 5 ust. 1 przeprowadza Komisja
    Egzaminacyjna powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
2.  Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:
     1)     przeprowadzenie egzaminu z dyscypliny naukowej,
     2)     sporządzenie dokumentacji z przebiegu i wyniku egzaminu.
3.  W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna
    w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danej dyscypliny naukowej.
4.  Egzamin, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, § 4 ust. 1 oraz w § 5 ust. 1, dla kandydatów:
     1)  ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku polskim,
         legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce,
     2)  ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku polskim
         legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą,
     3)  ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku angielskim,
         legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce lub za granicą,
         p
rzeprowadzony zostanie  26  września 2018 roku.
 
Tryb postępowania rekrutacyjnego
 
§ 7
1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana w trybie
    określonym odrębnymi przepisami.
2.  Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
     1) przyjmowanie dokumentów kandydatów,
     2) dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
     3) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
     4) zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu lub
         nieprzyjęciu na studia,
     5) przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazywanie ich Rektorowi.
 
§ 8
1.  Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza:
     1)  rankingową listę kandydatów z uwzględnieniem przepisów określonych w § 3-5 uchwały,
     2)  rankingową listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w ramach określonego
          limitu miejsc.
2.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów nastąpi 28 września
    2018 roku.
3.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
   do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie
   wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 
Przepisy końcowe
 
§ 9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
02.05.2018 12:25
Data aktualizacji:
02.05.2018 12:25
Liczba wyświetleń:
2269
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw283.docx23.99 KB