Nr 284 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2018 roku

 
UCHWAŁA  Nr 284
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki w  Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2018 roku
 
Na podstawie art. 195 ust. 1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183, ze. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, na wnioski Rad Wydziałów: Bioinżynierii Zwierząt, Biologii
i Biotechnologii, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Medycyny Weterynaryjnej, Nauki o Żywności,
Nauk o Środowisku, stanowi się, co następuje:
 
Postanowienia ogólne
§ 1
1.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dalej „Uniwersytet” prowadzi nabór kandydatów
    na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w ramach interdyscyplinarnych studiów
    doktoranckich w zakresie biogospodarki w dziedzinach nauki:
       1)  biologicznych, w dyscyplinie naukowej:
           a)  biologia,
           b)  biotechnologia,
       2) rolniczych, w dyscyplinach naukowych:
           a)  agronomia,
           b)  ochrona i kształtowanie środowiska,
           c)  rybactwo,
           d)  technologia żywności i żywienia,
           e)  zootechnika,
       3) technicznych, w dyscyplinie naukowej:
           a)  inżynieria środowiska,
       4) weterynaryjnych.
2.  Nabór, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzony jest w  drodze
    konkursu w ramach limitów ustalonych przez Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie.
3.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia lub statusu
    beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.
 
§ 2
1. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagane są  następujące
    dokumenty:
       1)   podanie (na formularzu, dostępnym na stronie internetowej),
       2)  odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów
          jednolitych magisterskich; w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status
          absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – odpis
          dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
       3)   dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych  studiów
          magisterskich (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta
          studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – ostateczny wynik
          studiów pierwszego stopnia)  – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego
          przez Uniwersytet, dostępnego na stronie internetowej),
       4)   dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów
          posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta
          programu „Diamentowy Grant”),
       5)  dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy
          Grant” w oryginale lub jego uwierzytelnioną kopię (dotyczy kandydatów – beneficjentów
          programu „Diamentowy Grant”),
       6)   fotografia w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektronicznym,
       7)  dwie fotografie o wymiarach 35 × 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi
          przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
          oraz numerem PESEL,
       8)   kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
          (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami), poświadczona przez
          Uniwersytet),
       9)  zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów
          za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia
          lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów
          ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia
          za granicą zostanie zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania
          nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny
          z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
          magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej
          Polskiej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych
          wydanym za granicą).
     10)    dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.
     11)    wstępny schemat koncepcji rozprawy doktorskiej zatwierdzony przez przyszłego opiekuna
          naukowego,
2.  Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe
    dokumenty:
       1)  świadectwo zdrowia,
       2)  akt urodzenia w oryginale lub jego kopia poświadczona przez Uniwersytet,
       3)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
           nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty
           Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym
           Funduszu Zdrowia (oryginał lub kopia poświadczona przez Uniwersytet).
3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 należy złożyć w terminie do 4 września 2018 roku.
4.  Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, kandydat zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu
    wydziału w ciągu 3 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia.
 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce
§ 3
1.  Podstawą kwalifikacji jest suma punktów, na którą składa się:
      1) wynik egzaminu kwalifikacyjnego, dalej „egzaminu” z zakresu dyscypliny wiodącej,
        przeprowadzonego w języku angielskim – wyceniony zgodnie z zasadą:
              a)   ocena bardzo dobra      – 25 pkt,
              b)   ocena dobra plus          – 20 pkt,
              c)   ocena dobra                – 15 pkt,
             d)   ocena dostateczna plus  – 10 pkt,
             e)   ocena dostateczna          5 pkt;
      2) wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wyceniony zgodnie
         z zasadą:
             a)  od 4,31 do 5,00            – 25 pkt,
             b)  od 4,01 do 4,30            – 20 pkt,
             c)  od 3,51 do 4,00             – 15 pkt,
             d)  od 3,21 do 3,50            – 10 pkt,
             e)  do 3,20                         –   5 pkt;
      3) kryteria premiujące – wyceniane zgodnie z zasadą:
            a)   osiągnięcia naukowe (w tym publikacje naukowe i popularno-naukowe, udział
              w konferencjach naukowych)
25 pkt,
            b)  posiadanie dorobku aplikacyjnego – 25 pkt,
            c)  udział w programach wymiany międzynarodowej – 10 pkt,
           d)  udział w stażach lub praktykach związanych z wiodącą dyscypliną studiów –10 pkt,
           e)   udział w projektach badawczych – 10 pkt,
            f)   powrót do pracy naukowej po przerwie – 10 pkt.
      z uwzględnieniem ust. 2 i 5.
2.  Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z określoną najwyższą oceną 5,50
    lub 6,00 – w procedurze postępowania kwalifikacyjnego uwzględnia się wynik studiów, o którym
    mowa w ust. 1 pkt 2), ustalony zgodnie z zasadą:
        1) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 – wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1;
        2) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 – wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.
3.  W przypadku określania podstawy kwalifikacji beneficjenta programu „Diamentowy Grant” do sumy
    punktów, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się średnią ze studiów pierwszego stopnia,
    wycenioną zgodnie z zasadą zdefiniowaną w ust. 1 pkt. 2.
4.   Ostateczną liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego ustala się zgodnie z zasadą:
       1) liczba punktów z egzaminu stanowi 40% ostatecznej liczby punktów,
       2) wynik  ze studiów stanowi 40% ostatecznej liczby punktów,
       3) kryteria premiujące stanowią 20% ostatecznej liczby punktów.
5.   Wynik egzaminu uzyskany na poziomie poniżej 3,0 wyklucza kandydata z dalszego postępowania
    rekrutacyjnego.
6.   Egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oceniany jest w skali 2–5 i  przeprowadzony zostanie
    w dniu 5 września 2018 roku.
 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za  granicą
§ 4
1.  Podstawą kwalifikacji jest suma punktów, na którą składa się:
1) wynik egzaminu z zakresu dyscypliny wiodącej, przeprowadzonego w języku angielskim
    – wyceniony zgodnie z zasadą:
        a) ocena bardzo dobra       – 25 pkt,
        b) ocena dobra plus            – 20 pkt,
        c)  ocena dobra                   – 15 pkt,
        d) ocena dostateczna plus  – 10 pkt,
        e) ocena dostateczna          – 5 pkt;
2) kryteria premiujące – wyceniane zgodnie z zasadą :
        a)  osiągnięcia naukowe (w tym publikacje naukowe i popularno-naukowe, udział w konferencjach
             naukowych) - 25 pkt,
        b)  posiadanie dorobku aplikacyjnego - 25 pkt,
        c)  udział w programach wymiany międzynarodowej - 10 pkt,
       d)   udział w stażach lub praktykach związanych z wiodącą dyscypliną studiów -10 pkt,
       e)   udział w projektach badawczych - 10 pkt,
        f)   powrót do pracy naukowej po przerwie - 10 pkt.
  z uwzględnieniem ust. 2 i 4.
2.  Wynik egzaminu uzyskany na poziomie poniżej 3,0 wyklucza kandydata z dalszego postępowania
    rekrutacyjnego.
3.  Ostateczną liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego ustala się zgodnie z zasadą:
        1) liczba punktów z egzaminu stanowi 40% ostatecznej liczby punktów,
        2) kryteria premiujące stanowią 20% ostatecznej liczby punktów.
4.  Egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oceniany jest w skali 2–5 i  przeprowadzony zostanie
    w dniu 5 września 2018 roku.
 
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
§ 5
1.  Egzamin, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 przeprowadza Komisja
    Egzaminacyjna powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
2.  Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:
     1)  przeprowadzenie egzaminu z dyscypliny wiodącej,
     2)  sporządzenie dokumentacji z przebiegu i wyniku egzaminu.
3.  W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna
    w  uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danej dziedziny nauki/dyscypliny naukowej.
 
Tryb postępowania rekrutacyjnego
§ 6
1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana w trybie
    określonym odrębnymi przepisami.
2.  Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
      1)    przyjmowanie dokumentów kandydatów,
      2)    dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
      3)    podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
      4)    zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu
             lub nieprzyjęciu na studia,
      5)    przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazywanie ich Rektorowi.
 
§ 7
1.  Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza:
      1)  rankingową listę kandydatów, z uwzględnieniem przepisów określonych w § 3-4 uchwały,
      2)  rankingową listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w ramach określonego
           limitu miejsc.
2.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów nastąpi 7 września
    2018 roku
3.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
    do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie
    wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 
§ 8
1.  W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć, Uniwersytet przeprowadza dodatkowy nabór
    kandydatów wg harmonogramu określonego w ust. 2.
2.  Harmonogram dodatkowej rekrutacji:
       1) składanie wymaganych dokumentów     -    do 25 września 2018 roku,
       2) egzamin                                                  -    26 września 2018 roku,
       3) ogłoszenie wyników postępowania
            kwalifikacyjnego                                     -   28 września 2018 roku.
 
Przepisy końcowe
§ 9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
02.05.2018 16:49
Data aktualizacji:
02.05.2018 16:50
Liczba wyświetleń:
1727
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw284.docx29.9 KB