Nr 285 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2018 roku

 
UCHWAŁA Nr 285
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2018 roku
 
Na podstawie art. 195 ust. 1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183, ze. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na wniosek Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii, stanowi się,
co następuje:
 
Postanowienia ogólne
§ 1
1.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dalej „Uniwersytet” prowadzi nabór kandydatów
    na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w ramach interdyscyplinarnych studiów
    doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie
    naukowej: biologia i biotechnologia.
2.  Nabór, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzony jest w drodze
    konkursu w ramach limitów ustalonych przez Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie.
3.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia lub statusu
    beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.
 
§ 2
1.  Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagane są następujące
    dokumenty:
      1)  podanie (na formularzu, dostępnym na stronie internetowej),
      2)   odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów
         jednolitych magisterskich; w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status
         absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – odpis
         dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
      3)  dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
         magisterskich (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta
         studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – ostateczny wynik
         studiów pierwszego stopnia)  – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego
         przez Uniwersytet, dostępnego na stronie internetowej),
      4)  dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów
         posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta
         programu „Diamentowy Grant”),
      5)  dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy
         Grant” w oryginale lub jego uwierzytelnioną kopię (dotyczy kandydatów – beneficjentów
         programu „Diamentowy Grant”),
      6)   fotografia w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektronicznym,
      7)  dwie fotografie o wymiarach 35 × 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi
         przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
         oraz numerem PESEL,
      8)  kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
         (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami), poświadczona przez
         Uniwersytet),
      9)  zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów
         za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia
         lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów
         ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia
         za granicą zostanie zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego,
         albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim
         dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub
         za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy
         kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą),
    10)  wstępny schemat koncepcji rozprawy doktorskiej zatwierdzony przez przyszłego opiekuna
         naukowego,
    11)   dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.
2.  Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe
    dokumenty:
      1)  świadectwo zdrowia,
      2)  akt urodzenia w oryginale lub jego kopia poświadczona przez Uniwersytet,
      3)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
          nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
          Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
             Zdrowia (oryginał lub kopia poświadczona przez Uniwersytet).
3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 należy złożyć w terminie do 5 września 2018 roku.
4.   Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, kandydat zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu
    wydziału w ciągu 3 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia.
 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce
§ 3
1.  Podstawą kwalifikacji jest suma punktów, na którą składa się:
       1) wynik egzaminu kwalifikacyjnego, dalej „egzaminu” z zakresu dyscypliny naukowej: biologia
          lub biotechnologia – wyceniony zgodnie z zasadą:
               a)   ocena bardzo dobra    – 25 pkt,
               b)   ocena dobra plus         – 20 pkt,
               c)   ocena dobra                 – 15 pkt,
              d)   ocena dostateczna plus  – 10 pkt,
              e)   ocena dostateczna         –   5 pkt;
       2) wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wyceniony zgodnie
         z zasadą:
              a) od 4,31 do 5,00         – 25 pkt,
              b) od 4,01 do 4,30         – 20 pkt,
              c) od 3,51 do 4,00         – 15 pkt,
             d) od 3,21 do 3,50          –  10 pkt,
             e) do 3,20                       –  5 pkt;
       3) kryteria premiujące – wyceniane zgodnie z zasadą:
            a) osiągnięcia naukowe (w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, udział
             w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym)
25 pkt,
            b) posiadanie dorobku aplikacyjnego (udokumentowane wdrożenia lub wzory użytkowe
             lub patenty)
25 pkt,
            c) udział w programach wymiany międzynarodowej – 10 pkt,
           d)  udział w projektach badawczych – 10 pkt,
           e)  udział w stażach lub praktykach związanych z dyscypliną naukową studiów –5 pkt.
           z uwzględnieniem ust. 2 - 5.
2.  Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z określoną najwyższą oceną 5,50
    lub 6,00 – w procedurze postępowania kwalifikacyjnego uwzględnia się wynik studiów, o którym
    mowa w ust. 1 pkt 2), ustalony zgodnie z zasadą:
       1) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 – wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1;
       2) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 – wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.
3.   W przypadku określania podstawy kwalifikacji beneficjenta programu „Diamentowy Grant” do sumy
    punktów, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się wynik ze studiów pierwszego stopnia, wyceniony
    zgodnie z zasadą zdefiniowaną w ust. 1 pkt. 2.
4.   Ostateczną liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego ustala się zgodnie z zasadą:
       1) liczba punktów z egzaminu stanowi 40% ostatecznej liczby punktów,
       2) wynik ze studiów stanowi 40% ostatecznej liczby punktów,
       3) kryteria premiujące stanowią 20% ostatecznej liczby punktów.
5.  Wynik egzaminu uzyskany na poziomie poniżej 3,0 wyklucza kandydata z dalszego postępowania
    rekrutacyjnego.
6.   Egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oceniany jest w skali 2 – 5 i przeprowadzony zostanie
    w dniu 7 września 2018 roku.
 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą
§ 4
1.  Podstawą kwalifikacji jest suma punktów, na którą składa się:
     1) wynik egzaminu z zakresu dyscypliny naukowej: biologia lub biotechnologia – wyceniony zgodnie
        z zasadą:
            a) ocena bardzo dobra        – 25 pkt,
            b) ocena dobra plus            – 20 pkt,
            c) ocena dobra                    – 15 pkt,
           d) ocena dostateczna plus   – 10 pkt,
           e) ocena dostateczna           – 5 pkt;
   2) kryteria premiujące – wyceniane zgodnie z zasadą:
          a)  osiągnięcia naukowe (w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, udział
            w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym)
25 pkt,
          b)  posiadanie dorobku aplikacyjnego (udokumentowane wdrożenia lub wzory użytkowe
            lub patenty)
25 pkt,
          c)  udział w programach wymiany międzynarodowej – 10 pkt,
         d)   udział w projektach badawczych – 10 pkt,
         e)   udział w stażach lub praktykach związanych z dyscypliną naukową studiów –5 pkt.
      z uwzględnieniem ust. 2 i 4.
2.   Wynik egzaminu uzyskany na poziomie poniżej 3,0 wyklucza kandydata z dalszego postępowania
    rekrutacyjnego.
3.   Ostateczną liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego ustala się zgodnie z zasadą:
       1) liczba punktów z egzaminu stanowi 40% ostatecznej liczby punktów,
       2) kryteria premiujące stanowią 20% ostatecznej liczby punktów.
4.   Egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oceniany jest w skali 2 – 5 i przeprowadzony zostanie
    w dniu 7 września 2018 roku.
 
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
§ 5
1.  Egzamin, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 przeprowadza Komisja
    Egzaminacyjna powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
2.  Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:
      1)  przeprowadzenie egzaminu z dyscypliny wiodącej,
      2)  sporządzenie dokumentacji z przebiegu i wyniku egzaminu.
3.  W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna
    w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danej dziedziny nauki/dyscypliny naukowej.
 
Tryb postępowania rekrutacyjnego
§ 6
1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana w trybie
   określonym odrębnymi przepisami.
2.  Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
      1) przyjmowanie dokumentów kandydatów,
      2) dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
      3) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
      4) zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu
          lub nieprzyjęciu na studia,
      5) przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazywanie ich Rektorowi.
 
§ 7
1.  Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza:
      1)  rankingową listę kandydatów, z uwzględnieniem przepisów określonych w § 3-4 uchwały,
      2)  rankingową listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w ramach
         określonego limitu miejsc.
2.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów nastąpi 11 września
    2018 roku.
3.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
    do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie
    wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 
§ 8
1.  W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć, Uniwersytet przeprowadza dodatkowy nabór
    kandydatów wg harmonogramu określonego w ust. 2.
2.  Harmonogram dodatkowej rekrutacji:
       1) składanie wymaganych dokumentów - do 20 września 2018 roku,
       2) egzamin                                              - 24 września 2018 roku,
       3) ogłoszenie wyników postępowania
           kwalifikacyjnego                                   - 26 września 2018 roku.
 
Przepisy końcowe
§ 9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
04.05.2018 09:15
Data aktualizacji:
04.05.2018 09:16
Liczba wyświetleń:
2078
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw285.docx33.48 KB