Nr 291 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia..."

 
UCHWAŁA Nr 291
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” współfinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014–2020, Działanie 1.1. Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na realizację projektu pod
    nazwą „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia
    EnFoodLife”.
2.  Zadanie obejmuje działania przygotowawcze i inwestycyjne w tym prace projektowe i budowlane,
    zakup aparatury naukowej i wyposażenia laboratoriów, koszty zarządzania i koordynowania
    projektu na wydziałach: Medycyny Weterynaryjnej, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
    Bioinżynierii Zwierząt, Nauki o Żywności, Biologii i Biotechnologii oraz na Wydziale Nauk
    o Środowisku. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 21 788 900,00 złotych (słownie:
    dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)
    w tym wkład własny wynoszący 5 600 000,00 złotych (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy
    złotych 00/100).
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
04.05.2018 11:50
Data aktualizacji:
04.05.2018 11:50
Liczba wyświetleń:
1560
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw291.doc43 KB