Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 294
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta
Nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach modernizacji i remontu przystosowującego obiekt do przepisów p.poż i osób niepełnosprawnych wraz
z termomodernizacją obiektu”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na realizację, w latach
    2018-2019, zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Przebudowa budynku Domu Studenta nr 1
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach modernizacji i remontu
    przystosowującego obiekt do przepisów p.poż i osób niepełnosprawnych wraz
    z termomodernizacją obiektu”
.
2.  Szacowany koszt zadania wynosi 11 087 825,37 zł (słownie: jedenaście milionów osiemdziesiąt
    siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 37/100), w tym roboty remontowe,
    modernizacyjne i termomodernizacyjne.
 
§ 2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
    wkładu własnego wynoszącego:
      1)  na termomodernizację: 224 591,26 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset
          dziewięćdziesiąt jeden złotych 26/100);
      2)  na roboty modernizacyjne: 2 309 479,23 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy
          czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 23/100).
2.  Środki w wysokości 976 483,74 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta
    osiemdziesiąt trzy złote 74/100) zostaną pokryte ze środków krajowych będących w dyspozycji
    Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie Programu
    priorytetowego „Poprawa jakości powietrza” Część 2) Zmniejszenie zużycia energii budownictwie,
    w formie dotacji w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczki w wysokości 10%
    kosztów kwalifikowanych.
3.  Koszty remontowe w wysokości 7 577 271,14 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt
    siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 14/100) zostaną pokryte z Funduszu
    Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów.
 
§ 3
W przypadku nieotrzymania dotacji i pożyczki wskazanej w § 2 ust. 2, finansowanie zadania inwestycyjnego pokryte zostanie ze źródeł wskazanych w § 2 ust. 1. 
 
§ 4
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
04.05.2018 13:19
Data aktualizacji:
08.05.2018 08:59
Liczba wyświetleń:
1897
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw294.doc50 KB