Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 305
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity,
Dz. U. z 2017 roku poz. 2183, z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „Senatem” ustala
zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020.
 
§1
Postanowienia ogólne
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zwany dalej „Uniwersytetem” prowadzi nabór
    kandydatów na studia: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie)
    oraz na studia drugiego stopnia w ramach liczby miejsc ustalonej przez Senat.
2. Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na
    świadectwie dojrzałości - dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie
    „starej matury” - należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów
    na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej.
    W konkursie (rankingu) średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych,
    z których kandydat składał egzamin dojrzałości.
 
§2
Zasady rejestracji kandydatów na studia
1.  Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system
    Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.
2.  Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego
    procedury kwalifikacyjnej.
3.  Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:
      1) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,
      2) wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane
          kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet
          potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na rachunek bankowy Uniwersytetu,
      3) dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej
          w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
          i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej
          matury”),
      4) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia
          szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia
          pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane
          w systemie „starej matury”),
      5) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub dyplomu
          EB Matury Europejskiej albo zaświadczenia o wynikach (dotyczy kandydatów na studia pierwszego
          stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej
          lub EB Matury Europejskiej),
      6) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą
          wraz z tłumaczeniem na język polski (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się
          świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),
      7) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego ostateczny wynik
          studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych
          magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez Uniwersytet lub
          zawierającego niezbędne informacje – takie jak we wzorze określonym przez Uniwersytet (dotyczy
          kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia).
4.  W przypadku niezłożenia dokumentów określonych w ust. 3 rejestracja będzie bezskuteczna i nie
    wywoła żadnych skutków prawnych, a tym samym zarówno rejestracja, jak i wniosek zostaną
    pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5.  W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
    kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
6.  Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom
    egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie
    kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) należy dokonać spośród
    przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje
    rejestracji.
7.  Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych,
    ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
8.  Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta
    rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim,
    w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
9.  Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian,
    spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów.
10.  Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza
      to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
11.  Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami
      umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12.  W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie
      rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
13. Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów
      ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, kandydatów ubiegających się o przyjęcie na
      studia z tokiem nauczania w języku obcym oraz kandydatów przyjmowanych na studia na zasadach
      innych niż obowiązujących obywateli polskich.
14. Cudzoziemcy, kandydaci na studia realizowane w języku polskim zobowiązani są do potwierdzenia
      znajomości języka polskiego zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
15. Kandydaci na studia realizowane w języku obcym zobowiązani są do potwierdzenia znajomości języka
      zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
16.  Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 
§3
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”
1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie
     „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną, następuje
     na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech
     przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A-1C
     do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9.
2.  Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji
     plastycznych kandydata (kandydat składa teczkę zawierającą pięć rysunków formatu A3 własnego
     autorstwa, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających krajobraz otwarty, współczesną
     i historyczną architekturę oraz roślinne kompozycje zieleni parkowej i ogrodowej)  oraz konkurs
     (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych
     postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu
     (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny
     predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.
3.  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje
     ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking)
     sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych
     postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu
     (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych
     uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
4.  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje
     ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne, tj. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie
     lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych
     oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów
     objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.
     Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali
     co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu
     (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych
     uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
5.   Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata -
     rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena wymowy
     i słuchu) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech
     przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej
     uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają
     zaliczenie testu predyspozycji.
6.   Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C,
     z których egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 30%
     do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczba % uzyskana
     na poziomie podstawowym jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.
7.   Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C,
     z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30%
     do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % uzyskaną
     na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.
8.   Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego
     przedmiotu, jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% lub kandydat
     nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje
     na świadectwie dojrzałości.
9.   Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C,
     z których egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje
     się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. 
 
§4
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury”
1.   Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie
     „starej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez szkołę, następuje na podstawie konkursu
     (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych
     postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 2A-2B do niniejszej uchwały,
     z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9 oraz § 1 ust. 2.
2.   Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji
     plastycznych (kandydat składa teczkę zawierającą pięć rysunków formatu A3 własnego autorstwa,
     wykonanych dowolną techniką, przedstawiających krajobraz otwarty, współczesną i historyczną
     architekturę oraz roślinne kompozycje zieleni parkowej i ogrodowej) oraz konkurs (ranking) średniej
     ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem
     kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej
     ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych
     uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.
3.   Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje
     ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking)
     średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem
     kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej
     ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej
     dostateczne.
4.  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje
    ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne, tj sprawdzian umiejętności gry na fortepianie
    lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych
    i głosowych oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech
    przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej
    uchwały. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych, przystępują kandydaci, którzy uzyskali
    co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu
    (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych
    uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
5.  Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata -
    rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena wymowy
    i słuchu) oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech
    przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej
    uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają
    zaliczenie testu predyspozycji.
6.  W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania
    średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej
    klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).
7.  Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej
    (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący
    (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).
8.  W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej
    oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia
    się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.
9.  W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen
    obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-8 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik
    100,00.
10. Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązane są
      przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości/świadectwa dojrzałości
      i świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 
§5
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej
1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na
    podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB
    pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw
    dojrzałości.
2. Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na
    podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie
    EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw
    dojrzałości.
3. Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji
    zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.
4. Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji na
    kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja
    artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.
 
§6
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego.
1. Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na
    I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz
    konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie
    z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.
2. Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez
    Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego
    uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status
    kandydata (laureat lub finalista).
3. Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji na kierunkach:
    architektura krajobrazu, logopedia.
 
§7
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą,
(nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski oraz na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim).
 
1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
     danego kierunku jest posiadanie świadectwa dojrzałości uznanego w Polsce na podstawie odrębnych
     przepisów.
2. Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć dodatkowo
    następujące dokumenty:
        1)  poświadczenie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą
            w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.,
            znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112,
            poz. 938),
        2)  zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym
            Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu
            oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę,
            ale dokument ten nie jest nią objęty,
        3)  tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone
            w języku obcym,
        4)  decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego
            postępowania,
        5) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do
            ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało
            wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego
            dokumentu,
        6) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement
            obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub
            innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
        7) dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie
            lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat
            bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu.
3. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą,
    następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości
    z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak
    w załącznikach 1A-1C, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały oraz oceny predyspozycji
    kandydata - na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk
    plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.
4. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych
    w załączniku 3 do uchwały, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio
    kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:
       1) w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany
            jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
               a)  na kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka,
                   gastronomia - sztuka kulinarna, gospodarowanie zasobami wodnymi, gospodarowanie
                   surowcami odnawialnymi i mineralnymi, inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych,
                   inżynieria przetwórstwa żywności, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo,
                   pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, technologia
                   żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria (studia w języku polskim),
                   zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub
                   matematyka),
               b)  na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub
                   matematyka),
              c)    na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna,
                   informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria informacji, inżynieria środowiska,
                   matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji –
                   przedmioty: matematyka i fizyka,
              d)   na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów,
                   bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja
                   społeczna, ekonomia, filozofia, historia, lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika,
                   pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, prawo,
                   socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo,
                   zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),   
              e)   na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
              f)    na kierunku filologia (specjalność filologia rosyjska) – przedmioty: język polski i język rosyjski,
 
             g)   na kierunku filologia (specjalność filologia germańska, specjalność nauczycielska w zakresie
                   języka niemieckiego) – przedmioty: język polski i język niemiecki,
              h)   na kierunku filologia (specjalność filologia angielska, specjalność nauczycielska w zakresie
                   języka angielskiego, specjalność. filologia rosyjska z językiem angielskim) – przedmioty: język
                   polski i język angielski,
      2) w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch
           przedmiotów:
              a)  na kierunku architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
              b)  na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język
                  polski,
              c)  na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język
                  polski,
             d)   na kierunku: logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie)
                  o
raz do oceny predyspozycji kandydata.
4. Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
5. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny
    co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język
    kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
6. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie
    (rankingu) świadectw dojrzałości.
7. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może
    zostać przeprowadzony w języku angielskim.
8. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
    Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 
§8
1.  W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych,
    certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.
2.  W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność,
    przekroczy określoną liczbę miejsc, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na
    świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki
    końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo
    dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie
    ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane
    w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej lub
    dyplom EB Matury Europejskiej), z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 niniejszego
    paragrafu oraz §3 i §4 uchwały. Przepisy określone w §1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 
§9
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
1. Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) i dwuczęściową (ocenę predyspozycji kandydata oraz
    konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie obejmujące zasady określone w §2 - 8.
2. Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z trzech
    przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym wskazanych podczas rejestracji na studia przez
    kandydata, z uwzględnieniem załączników 1-3 do niniejszej uchwały oraz przepisów określonych w §1
    ust. 2 oraz §2 - 8, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
3. Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają
    rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów,
    w ramach ustalonej liczby miejsc.
 
§10
1. Terminy egzaminów wstępnych (oceny predyspozycji kandydata) oraz terminy ogłoszenia wyników
    postępowania kwalifikacyjnego określa harmonogram rekrutacji.
2. Do przeprowadzenia oceny predyspozycji kandydata uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana
    nauczyciele akademiccy.
3. Wyniki oceny predyspozycji kandydata oceniane są w skali 2-5, z wyłączeniem testu predyspozycji
     na kierunek logopedia, który oceniany jest jako zaliczony lub niezaliczony.
4. Każdą pracę egzaminacyjną (egzamin praktyczny) oraz rysunki z teczki kandydata na kierunek
    architektura krajobrazu oceniają co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy, specjaliści z danej dziedziny.
    Błędy (uwagi) i ich rodzaje zapisywane są na pracach podlegających ocenie, które przekazywane są
    przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej. W przypadku niezgodności opinii osób oceniających prace
    kandydata, ostateczną ocenę stanowi średnia ocen składowych.
5. Każda praca oceniana jest oddzielnie.
6. Za pozytywny wynik oceny predyspozycji kandydata uznaje się ocenę – dostateczny.
7. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
    Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
  
§11
1. Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są
    do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
      1)  podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,
      2)  kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach
          egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia
          7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu), a w przypadku dokumentów
          sporządzonych w języku obcym -  tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
      3)  fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
          wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz
          numerem PESEL,
     4)    kserokopii dowodu osobistego (strona 1 i 2, oryginał do wglądu), lub innego dokumentu
           potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu.
2. Kandydaci zakwalifikowani na studia realizowane w językach obcych zobowiązani do dostarczenia
    dodatkowych dokumentów:
     1)    świadectwo zdrowia,
     2)    akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona kopia,
     3)    potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
           nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
           Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
4. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów
    i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego
    kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest do podpisania umowy na usługi edukacyjne.
 
§12
Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na kierunek lekarski
z tokiem nauczania w języku angielskim
 
1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem
    Rektora.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
3. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wymagane są następujące dokumenty:
       1) podanie na ustalonym formularzu,
       2) świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom) potwierdzający możliwość podjęcia studiów
           na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano świadectwo dojrzałości (dyplom),
           zalegalizowane lub z apostille oraz jego tłumaczenie na język angielski lub polski dokonane przez
           tłumacza przysięgłego (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),
      3)  cztery fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle oraz fotografię w formie elektronicznej
           (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,
      4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo polskie),
          dowód wniesienia opłaty wpisowej poświadczony przez bank (dotyczy kandydatów legitymujących
          się obywatelstwem innym niż polskie).
4. Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe,
    następujące dokumenty:
      1)   świadectwo zdrowia wypełnione przez lekarza,
      2)   akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona kopia,
      3)   poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia paszportu,
      4)   potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
           nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
           Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia,
      5)  potwierdzenie znajomości języka angielskiego zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
5. Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu. Po wypełnieniu formularza
    i podpisaniu, dokument należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wraz z pozostałymi ww.
    dokumentami aplikacyjnymi, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Terminem decydującym
    jest data ich wpływu do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.
6. Zasady rekrutacji na studia:
     1) kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej
         matury” – określa § 3, z uwzględnieniem załącznika 1B,
     2) kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej
         matury” – określa § 4, z uwzględnieniem załącznika 2A,
     3) kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury
         Europejskiej – określa § 5 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że warunkiem przystąpienia do
         kwalifikacji jest posiadanie na dyplomie trzech przedmiotów objętych postępowaniem
         kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1B,
     4) kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, obowiązują
         egzaminy wstępne przeprowadzane w języku angielskim (warunkiem przystąpienia do egzaminów
         jest posiadanie na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie ocen z 3 przedmiotów – chemii,
         biologii oraz matematyki lub fizyki). Egzamin obejmuje trzy przedmioty - chemię, biologię oraz
         fizykę. 
Do kwalifikacji uwzględniane będą dwa najlepsze wyniki egzaminów z wymienionych
         przedmiotów. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu
         przedmiotów wynik minimum 30%. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z wynikiem 100% -
         język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia z wyniku
         egzaminu oraz języka obcego jest wynikiem kwalifikującym kandydata.
     5) kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2015 roku złożyli z wynikiem pozytywnym (minimum
         22 punkty - w starym systemie/minimum 495 punktów -  w nowym systemie) test egzaminacyjny
         MCAT (Medical College Admission Test) – kryterium kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,
     6) kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2015 roku złożyli z wynikiem pozytywnym (minimum
         50 punktów) test egzaminacyjny GAMSAT (The Graduate Medical School Admission Test) – kryterium
         kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,
     7) kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2015 roku złożyli z wynikiem pozytywnym (minimum 2300
          punktów) test egzaminacyjny UKCAT (UK Clinical Aptitude Test) – kryterium kwalifikacji stanowi wynik
          punktowy egzaminu,
7. Podstawą kwalifikacji kandydatów jest wynik postępowania rekrutacyjnego wyrażony w % możliwych
    do uzyskania dla danego kryterium (system „nowa matura”, system „stara matura”, dyplom IB, dyplom
    EB, egzaminy wstępne, test MCAT, GAMSAT, UKCAT).  Na podstawie wyników procentowych Wydziałowa
    Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów.
8. Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązane
    są dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pozostałe dokumenty:
        1) zaświadczenie lekarskie,
        2) podpisany egzemplarz umowy,
        3) podpisany egzemplarz faktury oznaczony jako kopia,
        4) dowód uiszczenia opłaty za jednotygodniowy kurs organizacyjny.
9. Terminy związane z procedurą rekrutacyjną określa harmonogram rekrutacji.
  
§13
Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na kierunek weterynaria
z tokiem nauczania w języku angielskim
 
1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem
    Rektora.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
3. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wymagane są następujące dokumenty:
      1) podanie na ustalonym formularzu,
      2) świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom) potwierdzający możliwość podjęcia studiów
          na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano świadectwo dojrzałości (dyplom), zalegalizowane
          lub z apostille oraz jego tłumaczenie na język angielski lub polski dokonane przez tłumacza
          przysięgłego (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),
      3) dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
           wydawaniu dowodów osobistych lub paszportów, opisane na odwrocie imieniem (imionami)
           i nazwiskiem oraz fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na płycie CD,
      4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo polskie),
          dowód wniesienia opłaty wpisowej (dotyczy kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym
          niż polskie).
4. Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe,
    następujące dokumenty:
      1)   świadectwo zdrowia wypełnione przez lekarza,
      2)   akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona kopia,
      3)   poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia paszportu,
      4)   potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
           nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
           Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia,
      5)  potwierdzenie znajomości języka angielskiego zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
5. Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu. Po wypełnieniu formularza
    i podpisaniu, dokument należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wraz z pozostałymi ww.
    dokumentami aplikacyjnymi, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Terminem decydującym
    jest data ich wpływu do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.
6. Zasady rekrutacji na studia:
      1) kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej
          matury” – określa § 3, z uwzględnieniem załącznika 1A,
      2) kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej
          matury” – określa § 4, z uwzględnieniem załącznika 2A,
      3) kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury
          Europejskiej – określa § 5, z zastrzeżeniem, że warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest
          posiadanie na dyplomie trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
          w załączniku 1A,
      4) kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, obowiązują
          egzaminy wstępne przeprowadzane w języku angielskim. Egzamin obejmuje dwa przedmioty -
          należy dokonać wyboru z przedstawionych poniżej:
              - biologia,
              - chemia,
              - fizyka,
              - matematyka.
           Egzaminy oceniane są w skali procentowej. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku,
           gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów wynik minimum 30%. Jako trzeci przedmiot uznaje się
           język obcy z wynikiem 100% - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. 
           Uzyskana średnia z wyniku egzaminu oraz języka obcego jest wynikiem kwalifikującym kandydata.
     5) Egzaminy mogą być organizowane przez firmy rekruterskie poza siedzibą Uniwersytetu, wówczas
         wyniki egzaminów przekazywane są Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
     6) Podstawą kwalifikacji kandydatów jest wynik postępowania rekrutacyjnego wyrażony w %
         możliwych do uzyskania dla danego kryterium (system „nowa matura”, system „stara matura”,
         dyplom IB, dyplom EB, egzaminy wstępne). Na podstawie wyników procentowych Wydziałowa
         Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów.
     7) Terminy związane procedurą rekrutacyjną określa harmonogram rekrutacji.
 
§14
Zasady naboru na studia drugiego stopnia
A. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów
1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) z uwzględnieniem ust. 4.
2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
    ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów
    określa rada wydziału.
3. Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów
    bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.
4. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na specjalność nauczycielską danego
     kierunku jest posiadanie uprawień nauczycielskich.
5. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00
    - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:
        1)  przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,
        2)  przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.
6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym
    w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny
    wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych
    magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny.
7. Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i zakresie kierunków, po których absolwenci mogą
    ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów oraz o terminach naboru udzielają pracownicy
    dziekanatów.
 
  
B. Postępowanie kwalifikacyjne – zasady rekrutacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą na studia realizowane w języku polskim
1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia
    w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub
    dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej.
    Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia
    określają odrębne przepisy.
2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze
    szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa
    rada wydziału.  
3. Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych (z dyplomów wymienionych
    w ust. 1) nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany
    w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu
    wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
       1)   na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, gastronomia-sztuka kulinarna,
            mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technologia
            żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji
            i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
        2) na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna
            w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
        3)   na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka,
             inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, inżynieria środowiska, matematyka,
             mechanika i budowa maszyn, mechatronika, odnawialne źródła energii – przedmioty:
             matematyka i fizyka,
        4)   na kierunkach: administracja, analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej,
             bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja
             społeczna, ekonomia, filozofia, historia, interdyscyplinarne studia strategiczne, nauki o rodzinie,
             pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, turystyka
             i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
        5)   na kierunkach: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, logopedia – przedmioty: biologia
             i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
        6)   na kierunku filologia (specjalność filologia rosyjska, specjalność nauczycielska w zakresie języka
             rosyjskiego) – przedmioty: język polski i język rosyjski,
        7)   na kierunku filologia (specjalność filologia germańska, specjalność nauczycielska w zakresie języka
             niemieckiego) – przedmioty: język polski i język niemiecki,
        8)   na kierunku filologia (specjalność filologia angielska, specjalność nauczycielska w zakresie języka
             angielskiego) przedmioty: język polski i język angielski,
3. Egzaminy oceniane są w skali 2-5.
4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny
    co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język
    kraju, w którym kandydat ukończył studia.
5. Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.
6. Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane
     za granicą, określa harmonogram rekrutacji.
7. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
    Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 
C. Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane w językach obcych
1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
     dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych), z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
    ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów
    określa rada wydziału.
3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
     dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia
     w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała
     lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej.
     Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia
     określają odrębne przepisy. 
4. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletnego i spełniającego wymagania formalne zestawu
    dokumentów, o którym mowa w §15.
 
§15
1. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru
    studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
      1)  podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,
      2)  kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich
          (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - oryginał do wglądu,
      3)  kserokopii dowodu osobistego (strona 1 i 2, oryginał do wglądu), lub innego dokumentu
           potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu,
      4)  fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
          wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz
          numerem PESEL.
2. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia realizowane w językach obcych zobowiązani
    o dostarczenia dodatkowych dokumentów:
       1) świadectwo zdrowia,
       2) akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona kopia,
       3) potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
            nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
            Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
4. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów
     i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego
     kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest do podpisania umowy na usługi edukacyjne.
 
 §16
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w trybie określonym
    odrębnymi przepisami.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:
      1)   przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
      2)   dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
      3)   przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,
      4)   organizacja egzaminu wstępnego,
      5)   przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonej liczby miejsc,
      6)   podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
      7)   przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Uczelnianej Komisji
           Rekrutacyjnej.
3.    Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
      1)   nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,
      2)   organizacja opracowania zagadnień egzaminacyjnych,
      3)   rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.
 
 §17
1.    Od decyzji podjętych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kandydatowi przysługuje prawo złożenia
      odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
      Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
2.     Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
3.     Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
  
§18
1. Rekrutacja w Uniwersytecie trwa:
      1) od 25 stycznia do 28 lutego – w rekrutacji śródrocznej,
      2) od 1 czerwca do 30 września – w rekrutacji letniej,
      3) od 1 października do 30 września – na kierunki z tokiem nauczania w językach obcych,
          z zastrzeżeniem, że postępowanie odwoławcze będzie prowadzone w terminach wynikających
          z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Rektor może ustalić rekrutację specjalną - uzupełniającą dla kandydatów, których wynik egzaminu
    maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów uwzględnianych w kwalifikacji na studia został
    podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
    o systemie oświaty. Do rekrutacji specjalnej - uzupełniającej mogą przystąpić wyłącznie kandydaci,
    którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym
    kierunku studiów w rekrutacji zasadniczej.
3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie Rektora.
 
§19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§20
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
                  Przewodniczący Senatu
                   Rektor 
                       Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
29.05.2018 15:43
Data aktualizacji:
30.05.2018 09:43
Liczba wyświetleń:
3143
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw305.doc384 KB
Zal1A1CUchw305.pdf259.85 KB
Zal1CUchw305.pdf116.64 KB
Zal2A2BUchw305.pdf246.88 KB
Zal2BUchw305.pdf115.39 KB
Zal3Uchw305.pdf231.84 KB
Zal1-3Uchw305.pdf353.1 KB
Zal2AUchw305.pdf237.97 KB
Zal1AUchw305.pdf241.17 KB
Zal1BUchw305.pdf113.35 KB