Nr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

 

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 306
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku
 
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity,
Dz. U. 2017 roku poz. 2183, z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „Senatem” ustala
zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020.
 
§1
Postanowienia ogólne
1.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zwany dalej „Uniwersytetem” prowadzi nabór
    kandydatów na studia: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie)
    oraz drugiego stopnia w ramach liczby miejsc ustalonej przez Senat.
2.  Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów
    na świadectwie dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane
    w systemie „starej matury” – należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
    z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły
    średniej. W konkursie (rankingu) średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów
    kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości.
3.  Studia niestacjonarne są odpłatne.
 
§2
Zasady rejestracji kandydatów na studia
1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system
    Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.
2. Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego
    procedury kwalifikacyjnej.
3. Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:
      1)   wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,
      2)   wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane
           kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet
           potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na rachunek bankowy Uniwersytetu,
      3)   dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej
           w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
           i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej
           matury”),
      4)   dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia
           szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia
           pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane
           w systemie „starej matury”),
      5)   dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub dyplomu
           EB Matury Europejskiej (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie
           posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),
      6)   dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości, jego tłumaczenia na język
           polski oraz zaświadczenia Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata)
           o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości
           szkół średnich w Polsce (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się świadectwem
           maturalnym uzyskanym za granicą),
      7)   dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego ostateczny wynik
           studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych
           magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez Uniwersytet
           (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia),
4.  W przypadku niezłożenia dokumentów określonych w ust. 3 rejestracja będzie bezskuteczna i nie
    wywoła żadnych skutków prawnych, a tym samym zarówno rejestracja jak i wniosek zostaną
    pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5.  W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
    kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
6.  Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom
    egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie
    kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) należy dokonać spośród
    przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje
    rejestracji.
7.  Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych,
    ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
8.  Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta
    rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim,
    w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
9.  Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian,
    spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów.
10.  Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza
      to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
11.  Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami
      umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12.  W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie
       rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
13. Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów
      ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, kandydatów ubiegających się o przyjęcie
      na studia z tokiem nauczania w języku obcym oraz kandydatów przyjmowanych na studia na zasadach
      innych niż obowiązujących obywateli polskich.
14. Cudzoziemcy, kandydaci na studia realizowane w języku polskim zobowiązani są do potwierdzenia
      znajomości języka polskiego zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
15.  Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 
§3
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”
1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie
    „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną, następuje
    na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech
    przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1 do niniejszej
    uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-6.
2.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załączniku 1, z których
    egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia
    wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczba % uzyskana na poziomie
    podstawowym jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.
3.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załączniku 1, z których
    egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia
    wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % punktów uzyskaną na poziomie
    rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.
4.  Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego
    przedmiotu, jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub
    kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot
    nie występuje na świadectwie dojrzałości.
5.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załączniku 1, z których
    egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę
    obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.
  
§4
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”
1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej
    matury”, tj. dokumentem wystawionym przez szkołę, następuje na podstawie konkursu (rankingu)
    średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem
    kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-6
    oraz § 1 ust. 2.
2.  W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania
    średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej
    klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).
3.  Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej
    (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący
    (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).
4.  W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny
     z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się
     0 (zero) punktów z tego przedmiotu.
5.   W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia
     ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 3-4 pomnożona przez współczynnik 100,00.
6.   Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązane są
     przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości/ świadectwa dojrzałości
     i świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 
§5
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej
1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje
     na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony
     na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu)
     świadectw dojrzałości.
2.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje
     na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony
     na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu)
     świadectw dojrzałości.
3.  Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji
     zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.
 
 §6
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego
1. Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani
    na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz
    konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie
    z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.
2.  Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez
    Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego
    uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status
    kandydata (laureat lub finalista).
 
 
§7
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą
1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
    danego kierunku jest posiadanie świadectwa dojrzałości uznanego w Polsce na podstawie odrębnych
    przepisów.
2. Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć
    następujące dokumenty:
       1)  zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym
           Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu
           oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę,
           ale dokument ten nie jest nią objęty,
       2)  poświadczenie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą
           w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.,
            znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112,
           poz. 938),
       3)  tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone
           w języku obcym,
       4)  decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego
            postępowania,
       5)  zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia
           do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało
           wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego
           dokumentu,
       6)  zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement
            obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie
            lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
       7)  dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie
            lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat
            bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.
3. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą,
    następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości
    z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak
    w załączniku 1, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały.
4. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych
    w załączniku 3 do uchwały, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio
    kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu
    wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
         1)  na kierunkach: inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, rolnictwo, technologia
              żywności i żywienie człowieka, zootechnika – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
         2)  na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna,
              informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
              – przedmioty: matematyka i fizyka,
         3)  na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne,
             ekonomia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji,
             politologia, praca socjalna, prawo, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza
             o społeczeństwie),
4. Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
5. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny
    co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język
    kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
6. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie
    (rankingu) świadectw dojrzałości.
7. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może
    zostać przeprowadzony w języku angielskim.
8. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
    Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 
§8
1.  W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych,
    certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność,
    przekroczy określoną liczbę miejsc, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych
    na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości –
    wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających
    świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na
    świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości
    uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury
    Międzynarodowej lub dyplom EB Matury Europejskiej), z uwzględnieniem przepisów określonych
    w ust. 1 oraz §3 i 4. Przepisy określone w §1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 
§9
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
1. Rekrutację na studia wyznacza postępowanie obejmujące zasady określone w §2 - §8.
2. Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z trzech
    przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z uwzględnieniem załączników 1 i 2 do niniejszej
    uchwały oraz przepisów określonych w §1 ust. 2 oraz §2 - 8, kwalifikując kandydata w konkursie
    (rankingu) świadectw dojrzałości.
3. Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają
    rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów,
    w ramach ustalonej liczby miejsc.
 
§10
1. Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są
    do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
       1)    podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,
       2)    kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach
             egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia
             7 września 1991 r. o systemie oświaty
(oryginał do wglądu),
       3)     fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi
             przy wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
             oraz numerem PESEL,
       4)     kserokopii dowodu osobistego (strona 1 i 2, oryginał do wglądu) lub innego dokumentu
             potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu.
2. Kandydaci zakwalifikowani na studia realizowane w językach obcych zobowiązani do dostarczenia
    dodatkowych dokumentów:
       1)   świadectwo zdrowia,
       2)   akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona kopia,
       3)   potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
            nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
            Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
4. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów
    i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego
    kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest do dokonania opłaty za pierwszy semestr
    studiów oraz podpisania umowy na usługi edukacyjne.
 
§11
Zasady naboru na studia drugiego stopnia
A. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów
1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) z uwzględnieniem ust. 4.
2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
    ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów
    określa rada wydziału.
3. Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów
    bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.
4. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na specjalność nauczycielską danego
    kierunku jest posiadanie uprawień nauczycielskich.
5. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00
    - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:
        1)  przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,
        2)  przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.
6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym
    w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny
    wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych
    magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny.
7. Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i zakresie kierunków, po których absolwenci mogą
    ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów oraz o terminach naboru udzielają pracownicy
    dziekanatów.
 
B. Postępowanie kwalifikacyjne – zasady rekrutacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą
1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia
    w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała
    lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej.
    Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia
    określają odrębne przepisy.
2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
    ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów
    określa rada wydziału. 
3. Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych, z dyplomów wymienionych
    w ust. 1, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany
    w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu
    wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
        1)   na kierunkach: pielęgniarstwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka,
             zootechnika – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
        2)   na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka,
             inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, inżynieria środowiska, mechanika i budowa
             maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka,
        3)   na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne,
             ekonomia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji,
             politologia, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
        4)   na kierunku filologia (specjalność filologia angielska) – przedmioty: język polski i język angielski
4. Egzaminy oceniane są w skali 2-5.
5. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny
    co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język
    kraju, w którym kandydat ukończył studia.
6. Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.
7. Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane
    za granicą, określa harmonogram rekrutacji.
8. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
    Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 
C. Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane w językach obcych
1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych).
2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
    ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów
    określa rada wydziału.
3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drogiego stopnia
    w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub
    dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej.
    Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia
    określają odrębne przepisy. 
4. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletnego i spełniającego wymagania formalne zestawu
    dokumentów, o którym mowa w §12.
 
§12
1. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru
    studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
       1)  podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem
       2)  kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich
           (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - oryginał do wglądu,
       3)  kserokopii dowodu osobistego (strona 1 i 2, oryginał do wglądu) lub innego dokumentu
           potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu),
       4)  fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
           wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
           oraz numerem PESEL.
2. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia realizowane w językach obcych zobowiązani
    do dostarczenia dodatkowych dokumentów:
       1) świadectwo zdrowia,
       2) akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona kopia,
       3) potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
           nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
           Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
4. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów
    i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego
    kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest do dokonania opłaty za pierwszy semestr
    studiów oraz podpisania umowy na usługi edukacyjne.
 
§13
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w trybie określonym
    odrębnymi przepisami.
2. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
      1)  przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
      2)  dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
      3)  przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,
      4)  organizacja egzaminu wstępnego,
      5)  przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonej liczby miejsc,
      6)  podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
      7)  przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Uczelnianej Komisji
           Rekrutacyjnej.
3.  Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
      1)   nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,
      2)   rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.
 
§14
1. Od decyzji podjętych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kandydatowi przysługuje prawo złożenia
    odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
    Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
2.  Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
3.  Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
 
§15
1. Rekrutacja w Uniwersytecie trwa:
     1) od 25 stycznia do 28 lutego – w rekrutacji śródrocznej,
     2) od 1 czerwca do 30 września – w rekrutacji letniej,
     3) od 1 października do 30 września – na kierunki z tokiem nauczania w języku angielskim,  
          z zastrzeżeniem, że postępowanie odwoławcze będzie prowadzone w terminach wynikających
          z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Rektor może ustalić rekrutację specjalną - uzupełniającą dla Kandydatów, których wynik egzaminu
    maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów uwzględnianych w kwalifikacji na studia został
    podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
    o systemie oświaty. Do rekrutacji specjalnej - uzupełniającej mogą przystąpić wyłącznie Kandydaci,
    którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym
    kierunku studiów w rekrutacji zasadniczej.
3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie Rektora.
 
§16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§17
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
30.05.2018 10:50
Data aktualizacji:
30.05.2018 12:13
Liczba wyświetleń:
2248
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw306.doc231 KB
Zal1Uchw306.pdf217.94 KB
Zal2Uchw306.pdf210.53 KB
Zal3Uchw306.pdf231.63 KB