Nr 307 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów...

 
UCHWAŁA Nr 307
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku
 
w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się
w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie art. 200 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz Uchwały Nr 728 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie prowadzące stacjonarne studia trzeciego stopnia (ze zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Senat”),
uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala roczny limit środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego
   funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych ze skutkiem na kolejne lata
   studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019, w wysokości
   1 428 840 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści
   złotych).
2. W ramach limitu środków, o którym mowa w ust. 1 Senat określa rezerwę przeznaczoną
   na stypendia doktoranckie w wysokości 476 280 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć
   tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych do określenia wartości Zasadniczych
   Wydziałowych Funduszy Stypendiów Doktoranckich dla podstawowych jednostek organizacyjnych
   prowadzących stacjonarne studia trzeciego stopnia wynosi 952 560 zł (słownie: dziewięćset
   pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych).
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
30.05.2018 14:41
Data aktualizacji:
30.05.2018 14:41
Liczba wyświetleń:
1568
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw307.docx18.81 KB