Nr 314 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej

 
UCHWAŁA Nr 314
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit.  a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Jaroty
    gm. Stawiguda, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 201/13 oraz ¼ udziału w działce
    nr 201/12 stanowiącej drogę wewnętrzną, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę
    wieczystą nr OL1O/00035925/7, powierzchnie działek wynoszą odpowiednio:
       1) nr 201/13 - 2,4440 ha,
       2) ¼ udziału w działce nr 201/12wynosi 0,2044 ha.
2.  Wyrys z mapy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:
        1)  działka nr 201/13 – 7 496 726 zł (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć
             tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych),
        2)  ¼ udziału w działce nr 201/12 – 160 026 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia sześć
             złotych).
 § 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
05.06.2018 13:04
Data aktualizacji:
05.06.2018 13:04
Liczba wyświetleń:
1398
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw314.doc32.5 KB