Nr 317 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Tomaszkowo gmina Stawiguda

 
UCHWAŁA Nr 317
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Tomaszkowo gmina Stawiguda
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w rejonie Tomaszkowa w gminie
    Stawiguda,
dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00035924/0,
    oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
        1)  nr 53/89 o powierzchni 0,8332 ha,
        2)  nr 53/90 o powierzchni 0,7227 ha,
        3)  nr 53/93 o powierzchni 0,2845 ha,
        4)  nr 53/95 o powierzchni 0,5093 ha.
2.  Wyrys z mapy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o których mowa w § 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:
        1) działka nr 53/89 – 578 241 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści
             jeden złotych),
        2) działka nr 53/90 – 501 554 zł (słownie: pięćset jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote),
        3) działka nr 53/93 – 197 443 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści
             trzy złote),
        4) działka nr 53/95 – 353 454 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt
             cztery złote).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
05.06.2018 13:45
Data aktualizacji:
05.06.2018 13:45
Liczba wyświetleń:
1506
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw317.doc37 KB