NR 320 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA NR 320
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 oraz § 98 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
   1) § 85 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
       „6. Tryb powołania i składu komisji oceniających, kryteria oceny, a także tryb pracy komisji
             określa załącznik nr 7.”,
   2) § 5 ust. 1 Załącznika nr 7 otrzymuje brzmienie:
       „1. W celu dokonania oceny pracy osób pełniących funkcje prorektorów, dziekanów,
            prodziekanów, kierowników jednostek pozawydziałowych oraz członków wydziałowych komisji
            oceniających i Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych, jak również nauczycieli
            akademickich zatrudnionych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, rektor
            powołuje Uczelnianą Komisję Oceniającą.”,
   3) § 5a ust. 1 Załącznika nr 7 otrzymuje brzmienie:
       „1. Odwoławcza Komisja Oceniająca pełni funkcję organu odwoławczego w odniesieniu do ocen
            dokonanych przez Uczelnianą Komisję Oceniającą względem osób pełniących funkcje
            prorektorów, dziekanów, prodziekanów, kierowników jednostek pozawydziałowych oraz
            członków wydziałowych komisji oceniających i Komisji Oceniającej dla Jednostek
            Pozawydziałowych, jak również nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Studiów
            Technicznych i Społecznych w Ełku.”,
   4) § 6 ust. 1 Załącznika nr 7 otrzymuje brzmienie:
       „1. W celu dokonania oceny pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach,
            z wyjątkiem prorektorów, dziekanów, prodziekanów, kierowników jednostek
            pozawydziałowych oraz członków wydziałowych komisji oceniających i Komisji Oceniającej
            dla Jednostek Pozawydziałowych, jak również nauczycieli akademickich zatrudnionych na
            Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, rektor powołuje wydziałowe komisje
            oceniające.”,
   5) § 14a ust. 1 Załącznika nr 7 otrzymuje brzmienie:
       „1. Osobie pełniącej funkcję prorektora, dziekana, prodziekana, kierownika jednostki
            pozawydziałowej oraz członka wydziałowej komisji oceniającej lub Komisji Oceniającej dla
            Jednostek Pozawydziałowych, jak również będącej nauczycielem akademickim zatrudnionym
            na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, ocenianej przez Uczelnianą
            Komisję Oceniającą przysługuje, w terminie 14 dni od przedstawienia oceny, prawo
            wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji Oceniającej.”.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 12:00
Data aktualizacji:
02.07.2018 12:00
Liczba wyświetleń:
1636
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw320.doc44.5 KB