Nr 321 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na rok 2018

 
UCHWAŁA Nr 321
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
w sprawie podziału pierwotnego dotacji na rok 2018
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i rozdz.
II ust. 3 pkt 1 i pkt 3 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowiących załącznik do Uchwały Nr 25 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.   Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza podział pierwotny dotacji
    na rok 2018.
2.   Wysokość finansowania zadań celowych w ramach podziału pierwotnego, o którym mowa w ust. 1,
    określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr 231 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie prowizorium podziału dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.
 
§ 3
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 12:07
Data aktualizacji:
02.07.2018 12:10
Liczba wyświetleń:
1459
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw321.doc68 KB
ZalUchw321.doc62.5 KB