Nr 328 z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 745 w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni Nr 31....

 
UCHWAŁA Nr 328
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 745 w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową
i przebudową budynku kotłowni Nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30” – III etap
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 745 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca
2015 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni Nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30” – III etap, wprowadza się następujące zmiany:
  1)  w § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
      „2. Szacowany koszt zadania na lata 2018 - 2021 wynosi 37 776 010 zł (słownie: trzydzieści
           siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziesięć złotych), w tym wysokość
           dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 34 367 840 zł (słownie: trzydzieści
           cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych)
           przy wkładzie własnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości
           3 408 170 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych).”,
  2)  § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
      „§ 2 Uczelnia wskazuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie jako inwestora do realizacji
      zadania, o którym mowa w § 1.”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 12:59
Data aktualizacji:
02.07.2018 12:59
Liczba wyświetleń:
1542
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw328.doc32.5 KB