Nr 334 z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków

 
UCHWAŁA Nr 334
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim
 
Na podstawie art. 130 ust. 2 oraz w związku z art. 111 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.), Senat uchwala,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września
2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1)  w § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
    „4) ćwiczenia z danego przedmiotu prowadzone w języku obcym w ramach międzynarodowego
         programu edukacyjnego, np. ERASMUS+ z udziałem studentów obcokrajowców, w liczbie
         mniejszej niż określona w pkt. 3, liczbę godzin zaliczonych do pensum dydaktycznego ustala
         się dzieląc liczbę godzin wynikającą z programu studiów przez minimalną liczebność grupy,
         o której mowa w pkt. 3. Uzyskaną wartość mnoży się przez liczbę uczestników zajęć
         ćwiczeniowych i stosuje przelicznik 3.0;
”,
2)  w załączniku do Uchwały, stanowiącym wykaz kierunków eksperymentalnych, skreśla się
    pkt. 18 i 33.
 
 § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 14:10
Data aktualizacji:
02.07.2018 14:12
Liczba wyświetleń:
2599
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw334.docx14.42 KB