Nr 336 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika...

 
UCHWAŁA Nr 336
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 roku  - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie
4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1594), na wniosek Rady Wydziału Nauk o Środowisku, Senat uchwala, co następuje
:
 
§ 1
W Uchwale Nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie
określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, załącznik 4, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.
 
§ 2
Kształcenie, realizowane na podstawie programu kształcenia i programu studiów, w tym planu studiów, uwzględniających efekty kształcenia, o których mowa w § 1, obowiązuje począwszy od roku akademickiego 2018/2019.
 
§ 3
Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia kierunku turystyka i rekreacja wg programu kształcenia, programu studiów,
w tym planu studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych załącznikiem 4 do Uchwały Nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, do zakończenia cyklu kształcenia.
 
§ 4
Uchyla się Uchwałę Nr 213 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 14:23
Data aktualizacji:
02.07.2018 14:25
Liczba wyświetleń:
1777
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw336.docx41.34 KB
Zaluchw336.docx33.58 KB